« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Adresný záměr pronajmout část pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Adresný záměr pronajmout část pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku dle § 39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Adresný záměr pronajmout část pozemku p.č.283/11
v obci a k.ú.Třebenice
<br>
<br> Město Třebenice zveřejňuje adresný záměr pronajmout:
<br> část pozemku – parkovací stání č.8,označené na přiloženém náčrtu (zvětšené kopii
<br> katastrální mapy) jako parkoviště D – oranžová,které se nachází na p.p.č.283/11 v obci a k.ú <.>
<br> Třebenice,v majetku města Třebenice,zapsané na LV 1 <,>
<br> za cenu ve výši 1.200,- Kč/rok za parkovací stání (jednotlivou část pozemku) <,>
<br> a to vlastníku bytové jednotky číslo 464/10 v budově č.p.464 v Třebenicích <.>
<br> • Adresný záměr nevylučuje podávání protinabídek jinými osobami.Po uplynutí lhůty
<br> k předkládání písemných žádostí bude vybrán nejvhodnější zájemce <.>
<br>
<br> • Bližší informace lze získat na tel: 416 594 311 <.>
<br>
<br> • Nabídku v písemné formě podejte ve lhůtě pro podání nabídek v řádně zalepené obálce
<br> označené názvem „Záměr pronájmu parkovacího stání č.8 - parkoviště D v k.ú <.>
<br> Třebenice“,na adresu Městský úřad Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13
<br> Třebenice,nebo ji doručte osobně do podatelny MěÚ Třebenice na téže adrese <,>
<br> kancelář v přízemí.Obálka bude opatřena adresou odesílatele (k případnému
<br> vyrozumění uchazeče o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek) <.>
<br> Otevírání obálek bude neveřejné.Město Třebenice si vyhrazuje právo záměr pronájmu
<br> bez uvedení důvodu zrušit <.>
<br>
<br> Adresný záměr pronájmu parkovacího stání odsouhlasila Rada města Třebenice dne
<br> 21.10.2019 usnesením č.17/25/2019 <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů,posledním dnem termínu doručení připomínek je
<br> 22.11.2019 do 14.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> V Třebenicích dne 06.11.2019 Ing.XXX XXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3367499

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz