« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady a projednávané dokumenty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnní rozpočtu (SONO)
% RS % RU
<br> ****** 100,21
<br> ****** ******
<br> ****** 100,41
<br> ****** 131,23
<br> ****** 131,23
<br> 100,00 100,00
<br> 799,66 88,85
<br> 305,78 91,20
<br> 290,59 89,73
<br> % RS % RU
<br> 52,16 52,16
<br> 52,16 52,16
<br> 99,95 79,96
<br> 14,45 14,45
<br> 6,14 6,14
<br> Licence: D3FA XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 9 / 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX X XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Želechovice 48
<br> 410 02 Čížkovice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1000000 1000000
<br> 0000 Bez ODPA 1000000 1000000
<br> 3725 2141 Příjmy z úroků (část)
<br> 3725 2322 Přijaté pojistné náhrady 210000 210449
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 405
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 210000 210854
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5000 97000 127294,82
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5000 97000 127294,82
<br> 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 12000000 12000000 12000000
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 5000000 45000000 39982871,73
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 17000000 57000000 51982871,73
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 18005000 58307000 52321020,55
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3724 5169 Nákup ostatních služeb 1900000 1900000 991048
<br> 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 1900000 1900000 991048
<br> 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40000 50000 39978
<br> 3725 5139 Nákup materiálu j.n.2000 2000 289
<br> 3725 5161 Poštovní slu...
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 v tis.Kč
znak ř.Třídění RS Upravený R Upravený R Odhad Rozpočet Výhled Výhled
<br> 2018 2019 2019 2020 2021 2022
71 774 71 774 43 293 34 278 35 280
<br> P1 třída 1-daň.příjmy 0 0 0 0 0 0
P2 třída 2-ned.příjmy 21 307 350 300 2 2
P3 třída 3-kap.příjmy 0 0 0 0 0 0
P4 třída 4-přij.dotace 8 701 13 000 13 000 7 000 5 000 5 000
P5 třída 4-konsol.položka 25 900 45 000 45 000 10 000 0 0
P Příjmy celkem 34 622 58 307 58 350 17 300 5 002 5 002
<br> Příjmy po konsolidaci 8 722 13 307 13 350 7 300 5 002 5 002
V1 třída 5-běžné výdaje 3 988 51 920 47 000 17 115 4 000 4 000
V2 třída 6-kapit.výdaje 314 35 100 36 831 9 200 0 0
V2.1.odvodnění skládky "C2" 34 11 500 11 500 0 0 0
V2.2.projektová dokumentace "C2"/ "C3" 280 600 300 200 0 0
V2.3.zjišťovací řízení a PD - "Projekt 2024" 0 1 000 0 0 0 0
V2.4.nákup pozemků - "Projekt 2024" 0 1 969 0 0 0 0
V.2.5.realizace "C3.1" - likvidace původní jímky 0 5 000 5 000 9 000 0 0
V.2.6.realizace "C3" - výstavba skládky 0 15 000 10 000 0 0 0
V.2.7.technické zhodnocení 0 31 31 0 0 0
v.2.8.navýšení ZK s.r.o.0 0 10 000 0 0 0
V3 výdaje konsol.položka 25 900 45 000 45 000 10 000 0 0
V Výdaje celkem 30 202 87 020 83 831 26 315 4 000 4 000
<br> Výdaje po konsolidaci 4 302 42 020 38 831 16 315 4 000 4 000
Příjmy z financování
P5 úvěry krátk.8113 0 0 0 0 0 0
P6 úvěry dl.- 8123 0 0 0 0 0 0
P8 řízení likv.- 8117,8127 0 1 000 1 000 30 000 0 0
P9 dlouh.dluh.- 8121 0 0 0 0 0 0
P10 Změna stavu prostř.na ZBÚ - 8115 4 420 0 2 2
F + P5 až P10 4 420 1 000 1 000 30 000 2 2
Výdaje z financování
V4 splátka kr.úvěru-8114 0 0 0 0 0 0
V5 splátka dl.úvěru-8124 0 0 0 0 0 0
V7 splátka kr.dluh.-8112 0 0 0 0 0 0
V8 splátka dl.dluh.-8122 0 0 0 0 0 0
V9 Změna stavu prostř.na ZBÚ - 8115 0 27 713 27 005 21 985 0
F - V4 až V9 0 27 713 27 005 21 985 0 0
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONS.4 420 -28 713 -25 481 -9 015 1 002 1 002
<br> 8 840 43 061 46 293 34 278 35 280 36 282
Zpracoval: Zubáková
Dne: 30.října 2019
Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
Sdružení obcí pro nakládání s odpady,Želechovice 48,410 02 Čížkovice
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2020 v tis.Kč
<br> Řádek Závazný ukazatel v tis.Kč v tis.Kč
P PŘÍJMY CELKEM 17 300
P2 Nedaňové příjmy 300
P4 Přijaté transfery (členské příspěvky+HV a odpisy VHČ) 7 000
P4 Přijaté transfery (volné finanční prostředky) 0
P4.1.Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) 10 000
<br> V VÝDAJE CELKEM 26 315
<br> V.1 Provozní výdaje 17 115
Provozní výdaje odd.par.3724 - využívání a zneškodňování NO 2 100
Provozní výdaje odd.par.3725 - využívání a zneškodňování KO 4 960
Provozní výdaje odd.par.6310 - obecné P a V z finančních operací 55
<br> V.1.1.Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) 10 000
<br> V.2 Kapitálové výdaje odd.par.3725 9 200
V.2.1.Skládka SONO,etapa "C3" 9 000
V.2.2.Projektová dokumentace 200
V.2.3.Projekt nakládání s komunálním odpadem od 2024" 0
V.2.4.Nákup pozemků "Projetk" (dle smluv o sml.budoucí) 0
<br> REKAPITULACE
Příjmy a výdaje celkem 17 300 26 315
Konsolidace 10 000 10 000
Příjmy a výdaje celkem po konsolidaci 7 300 16 315
Saldo příjmů a výdajů - převaha výdajů nad příjmy (schodek ) -9 015
<br> F.Financování
Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech 9 015 0
(zapojení zdrojů hospodaření minulých let)
<br> v Želechovicích dne 31.10.2019
Zpracoval: Zubáková V.podpis:
Pozvánka
Sdružení obcí pro nakládání s odpady,Želechovice 48,Čížkovice
PSČ 410 02 Lovosice
<br> NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE: Zubáková V
TEL.: 416532483
E-MAIL: sdruzeni.sono@tiscali.cz
zubakova@skladkasono.cz
DATUM: 31.10.2019
<br> P O Z V Á N K A
<br>
na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady,která se koná ve čtvrtek
dne 19.listopadu 2019 od 14,00 hodin na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří <.>
Program:
<br> 1) Zahájení,kontrola usnesení minulé členské schůze
2) Volba návrhové komise,ověřovatelů zápisu,zapisovatele0
3) Schválení programu
4) Doplňovací volba člena finančního výboru „SONO“
5) Informace z jednání rady od poslední členské schůze
6) Informace k investičním akcím – C2,C3.1 <.>,C3
7) Schválení dodatku ke smlouvě o pachtu + ukončení nájemní smlouvy
8) Finanční podpora SONO PLUS,s.r.o.(navýšení ZK + příplatek mimo ZK)
9) Zpráva finančního výboru
10) Zpráva kontrolního výboru
11) Hospodaření Sdružení za období leden–září 2019 + info změny rozpočtu
12) Návrh rozpočtového opatření č.4/2019
13) Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
14) Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022
15) Informace k záměru nakládání s komunálním odpadem od roku 2024
16) Informace k cenové politice SONO PLUS,s.r.o <.>
17) Informace z provozu zařízení „SONO“
18) Systém svozu použitých olejů,tuků a biologicky rozložitelných odpadů
19) Různé,diskuze
20) Usnesení,závěr
<br>
XXXXX XXXXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Jednatelka Sdružení Předseda Rady Sdružení
<br>
Přílohy ke zveřejnění: (do termínu konání členské schůze)
Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020
Návrh Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023
Přehled hospodaření za období leden – září 2019
<br>
Sdružení je zapsáno v Registru svazků obcí vedený Krajským úřadem v Ústí nad Labem pod č.j.3/1994 – SDRUŽENÍ (OkÚ Litoměřice)
<br> Členským obcím/městům
Sdružení obcí pro nakládání
s odpady – „SONO“
<br>
<br>
2019-11-01T14:59:58+0100
Venuše Zubáková

Načteno

edesky.cz/d/3364430

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz