« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Pražská, Rakovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
<.> ! : : l ' wpem '9'1'5 VLS gxsgmd'm - mumneu :aaq <.>
<br> ?
<br>.us
<br> oč <.>
<br> ' \
<br>.! mumie—u mu
<br> *=
<br> id lupzyr.<.> ' '._
<br> GTV
<br> * <.>
<br> PUZH+ &%
<br> Www az
Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Pražská, Rakovník
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00SINGH
MURAX00SINGH
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/51333/2019/Do Esta,spol.s r.o.<,>
IČO 43774458 <,>
Lacinova č.p.750 <,>
272 01 Kladno
<br> Č.j.: MURA/51913/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
jdoubravova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 1.11.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/51333/2019/Do <.>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 29.10.2019 podala společnost Esta,spol.s r.o <.>,IČO 43774458 <,>
Lacinova č.p.750,272 01 Kladno (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-289475-2/ČJ-2019-011206 ze dne 22.10.2019
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích na silnici č.II/237 – ul.Pražská v Rakovníku z důvodu podvrtu kanalizace <.>
<br>
Podmínky provedení přechodného dopravního značení (dále jen DZ):
<br> 1.Přechodné DZ bude umístěno dle DIO,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
2.Přechodné DZ bude umístěno pouze v době provádění prací,bud...

Načteno

edesky.cz/d/3358011

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz