« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v obci Mrsklesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informační leták
JAKÝ JE CÍL REVlZE?
<br> “ Cílem revize je dosažení co největšího souladu : skutečného stavu se stavem evídovaným ' ' v katastru nemovitostí <.>
<br> :>
<br> Katastrální úřad v souladu sustanovením 535 katgtrálního zákona reviduje za součinnosti obcí,popřípadě též orgánů veřejné moci (zejména stavebních úřadů,orgánů ochrany zemědělského půtĚllhO fondu,orgánů státní správy lesů) a za účasti přizvaných viastníků obsah katastru se skutečným stavem.Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v š 43 katastrální vyhlášky <.>
<br> JAK SE O REVlZl DOZVÍTE?
<br> Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci,na jejímž území bude revize katastru prováděna.informaci o zahájení revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě obvyklým <.>
<br> O probíhající revizí se také můžete dozvědět z letáčku vhozeného do Vaší schránky při pochůzce pracovníků katastrálního úřadu v terénu <.>
<br> CO JE PŘEDMĚTEM REVlZE?
<br> Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb,druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb.Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka <.>
<br> JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA?
<br> Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize.Obecně je ale v zájmu vlastníka se v případě přizváni revize účastnit,protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů.Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových,stavebních,katastrálních a daiších předpisů <.>
<br> Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné nesoulady,revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat <.>
<br> JAK se REVlZE PROVÁDÍ?
<br> Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy 5 ortofotomapou a následnou pochůzkou vterěnu zjišťují skutečný stav,který porovnávají se stavem evidovaným.Následně projednávají sdalšími o...
oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení-revize katastru nemovitostí
<br> Obec Třebenice podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „katastrální úřad“) č.j.RO-28/2019-506,že v katastrálním území lVIrsklesy obce Třebenice bude zahájena
<br> revize katastru nemovitostí <,>
<br> která potrvá od 2.1.2020 přibližně do 30.9.2020 <.>
<br> Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.Učast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni kjeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu <.>
<br> V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti,vyplývající z ustanovení 5 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí,a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná-Ii se o listiny,které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize,bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí <.>
<br> Podpis a razítko:
<br> Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/3357781

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz