« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/449, ul. Palackého a MK - ul. Palackého v Litovli

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
Mdstskf [iad Litovel Odbor dopravy n6m.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel LitoVclr :- Dbtumi 09.10,2019 :.:::.MULIXOOLLLO1.<.>.fliltf,tilllll$.!|lIttlfill!ffi",OZNAMEUI VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 tipravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako piisluSnf org5n st6tni spr6vy podle ust.$ 124 odst.6 zAkona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpistlt (d6le jen,<,> zAkon o silnidnim provozu"),obdrZel dne: 09.10.2019 od Plynomont sr.o <.>,N6ves Svobody 6/10,779 OO Olomouc,leO: aSt 96 265,zastoupena na zdkladE pln6 moci lvo Zatloukal,Novd etvrt 525/9,751 02 Troubky,26dost o stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnfch komunikacich,sil.lll449,ul.Palack6ho a MK ul.Palack6ho v Litovli z d[rvodu realizace stavby: 'REKO MS Litovel- Palack6ho + 7." Pt1ce budou problhat v termlnu od: 18.10.2019 do 08.11.2019.K 26dosti o stanovenl piechodn6 0pravy provozu bylo piedloZeno piedchozi plsemn6 doporudenl dotden6ho org6nu Policie eR Krajsk6ho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,ze dne: 20.05.2019 pod 6.j.: KRPM-62887-1rcJ-2019-140506.M6stskf uiad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni 26dosti vsouladu sust.$ 77 odst.1 plsm.c) z5kona o silnidnim provozu vnSvaznosti na ust.$ 77 odst.5 zAkona o silnidnim provozu a ust.S 171 zfikona d.500/2004 Sb <.>,spr6vni i5d,ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfi (,<,> ddle jen spr6vni f6d") stanovi piechodnou ripravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 fpravy: sil.l]/449,ul.Palack6ho a MK - ul.Palack6ho v Litovli d0vod piechodn6 (pravy:" REKO MS Litovel- Palack6ho + 7 " druh uzavirky: 66ste6ni M6sto Litovel tCo:oozggt38 i.0dtu:3620811/0100 lD datov6 schrdnky: 4rub4s3 'lel.: +420 585 153 1'l 1 E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu #t C.1.: lr 19677/2019 Spisorni znak 280.10.skarta6ni znak 55 Tel.:585153 251 E-mail : sekan ina@mestolitovel.cz Oprdvndn6 0iednl osoba,po vyfizenf:$ekanina Mil0slav OpreVnEnS 0|edhr oso...

Načteno

edesky.cz/d/3311878

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz