« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Rozpočtové opatření č.17/2019 schválené Radou města Litovel dne 19.září 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace
Ytr LITO1IEL M6sto Litovel N6m.Pi.Otakara 7781lb 784 U Litovel Rozpoitov6 opatieniE.1712019 schvr{len6 Radou mEsta Litovel dne 19.26fri2019 Rozpodtovd opatieni bylo schvrileno na 17.schizi Rady m6sta Litovel dne 19.zdii 2019 na zitkladE usneseni t.680117.689117.Drivodov6 zpr6vy k rozpodtov6mu opatieni: Dne 22.8.2019 byla na ridet mdsta v iNB piips6na platba ve yyli 13.721.40 K6.Finandni prostiedky jsou urdeny pro Zikladni Skolu a matelskou Skolu Nasobfirky na realizaci projektu poskytov6ni bezplatnd stravy d6tem ohroZenjch chudobou ve Skol6ch z prostiedkt Operadnfto programu potravinov6 a materi6lni pomoci v Olomouckdm kraji,<,> ObEdy do Skol v Olomouck6m kraji".Dne 27.8.2019 byla na fdet mEsta Litovel v KB piips6na platba ve vjSi 35.000,-- Kd.Jedn6 se o dar dle usneseni Rady Olomouckdho kraje a darovaci smlouvy ze dne22.8.2019.Dar je poskytov6n v rimci projektu.<.> lntenzifikace odddlendho M6sto Litovel tio: 00299138 i.(idtu: 36208,l 110100 l* datov6 schrinky: 4nib4s3 T*1.: +420 585 153 111 Email: sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu ZmEny v $ Pololka UZ ORJ ORC €dstkr Popis 4122 r20sl30t4 1 I 663.r9 UEelovil neinvestidni dotace - Evropskj podil 4122 l20l 13014 2 058.21 Udelov6 neinvestidni dotace - N6rodni podil 4122 35 000.00 0delovri neinvestidn( dotace - piijaty dar 3722 2321 2l 1 450.00 Piiiad dar od spolednosti FCC Litovel.s.r.o.4lll 98018 40 425.00 Udelovri neinvestidni dotace ve h: $ Poloika UZ ORJ ORG ddstt

Načteno

edesky.cz/d/3311877


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz