« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Rozpočtové opatření č. 18/2019 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 19. září 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření
WN LITNVTL
ffi6sto l-itavel
<br> N*m.Pi.Otakara 77811b
784 U Litovel
<br> RozpoEtov6 opatieni i.18/2019 schv6len6 Zastupitelstvem mEsta Litovel dne 19 <.>
zifi2019
<br> Rozpoitov6 opatieni bylo schvdleno na 9.schrizi Zastupitelstva
<br> a.619 <.>
<br> mdsta Litovel dne 19.ziii 2019 na z6kladE usnesen(
<br> $ Poloika UZ ORJ ORG Crisfha P.qpis
<br> 1346 3 r 100.00 Poplatek za povoleni k vjezdu do rybranych mist
<br> I 356 163 885.09 Piijmy zihrad za dobfvrini nerostft
<br> I 069 2212 l0 000.00 Sankdni platby piijatd odjinych subjektir
<br> 2169 2212 802 8 000.00 Sankdni platby' piijat6 odjinjch subjektt - ZO
<br> 2219 2324 5 268.00 Piijatd nekapitrllov6 piispdvky a n6hrady
<br> 2299 2212 604 132 120.50 Sankdni platby piijatd odjinych subjektfi
<br> 2399 2212 100.00 Sankdni platby piijat6 odjinjch subjektt
<br> 33 l4 2324 217.00 Piijat6 nekapit6tov6 piisptvky a n6hrady
<br> 3315 2ltl 780,00 Piijmy ze vstupndho - Muzeum
3315 2112 420.00 Piijmy z prodeje zboLi -Muzeum
<br> 33 l9 2ltl 43s 7 700.00 Piijmy z prodeje - Velk6 ddjin-v Litor le
3326 2324 311 3 000 000 109.00 Piijat6 nekapit6lovd piisp6vky a n6hrady
<br> 3392 2324 306 3 000 000 2 622.00 Piiiat6 nekapit6lov6 piisp€vky a n6hrady
<br> 3412 2131 428 500.00 Piiimy z prondjmfi pozemkfi
<br> 3412 2324 303 3 000 000 499.00 Piijat6 nekapit6lov6 piisp6vky a n5hrady
<br> 3412 3113 2 500.00 Piijmy z prodeje dvou hernich pr-vkti
<br> 3612 2111 8 s00.00 Piijmy za Zddosti o byt
<br> 3639 2lll 4 000.00 Piiimy z poskytovrini sluZeb
<br> 3639 2119 25 763.32 Ostatni piijmy z vlastni dinnosti - vdcnri biemena
<br> 3639 2133 200.00 Piijmy z pronrijmu movitych vdci
<br> 3639 2310 20.00 Pi(jmy z prodeje drobn6ho dlouhodobdho majetku
<br> 3639 31lr 262 484.65 Piijmy z prodeje pozemkt
<br> 37 19 2212 7tl I 000.00 Sankdni platby piijat6 odjinjch subjektt
3722 2142 l 002 130.34 Piijmy z podihi na zisku - FCC Litovel
<br> 3724 2324 9 503.00 ZneSkodiov6ni nebezp.odpadt - Elektrowin a.s <.>
<br> 3749 2212 720 2 000.00 Sankdni platby piija...

Načteno

edesky.cz/d/3311876

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz