« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/447, ul. Žerotínova, ul. Pavlínka, ul.Šmakalova, ul. Kollárova, ul.U Stadionu a ul.Pošmýlská v Litovli

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
M6stski fiiad Litovel Odbor dopravy nim.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel := C.i.:ttr 19331/2019 sri.znatka: DoP aSgEstU MSe :-.' $pisovf'7rl5k 280.13.Startaeni znak"S5 Tel,:5851.53 251,:: bitu*i 07=0.201'g E-mail: sekahin'a@mestolitovel.cz Opr6vnene'tlreuni'osdba-po vyriatf t Oprdvn6nd,U fedn i osoba OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 upravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf riiad Litovel,odbor dopravy,jako pilsluSnf org6n st6tni spr6vy podle ust.$ 124 odst' 6 z1kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnlch komunikacfch,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,<,> zAkon o silnidnim provozu"),obdrZel dne: 04.10.2019 od STRABAG a.s <.>,Kadlrkova 4,iSO Ob praha 5 - Jinonice,teO: 608 38 744,zastoupen6 na z6klad6 pln6 moci SEKNE sr.o <.>,Hamersk6 12,772 00 Olomouc,leO: 623 63 701,Zildost o stanoveni piechodn6 lpravy provozu na pozemnich komunikaclch - sil.llt447 a mistnich komunikaclch v Litovli,z d&vodu realizace stavby: ;Udr2ovaci pr6ce na mistni komunikaci na Pavlince ".Stavebni pr5ce budou problhat v terminu od: 1 5.10.2019 do 17.10.2019.K Z6dosti piechodn6 0pravy provozu bylo piedloZeno piedchozl plsemn6 doporuden[ dot6en6ho org6nu Policie eR Krajsk6ho ieditelstvi policie Olomouck6ho krgje,lJQ Ololouc,Dl,Kosmonaut0 10,771 36 Otomouc,ze dne: 03.10.2019 pod 6.j.: KRPM -117495-1tel-ZOt9 -140506.M6stskf [iad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni ZSdosti v souladu s ust.$ 77 odst.'l pism.c) z6kona o silnidnlm provozu v n6vaznostina ust.g 77 odst.SzAkonao silnidnim provozu a ust.S 171 zfikonae.50012004 Sb <.>,sprSvni i6d,ve zn6ni pozd6jiich piedpis0 (,<,> d5le jen spr6vni f6d') stanovi piechodnou tipravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 fipravy: sil.llt447,ul.Zerotinova,ul.Pavlinka,ul.Smakalova,ul.KollSrova,ul.U Stadionu a ul.Po5mflsk6 v Litovli drivod piechodn6 ripravy: "Udr2ovaci pr6ce na mistni komunikaci na Pavllnce ".termin fpravy: od 15.10.2019 do 17.10.2019 MSsto Litovel teo:oozggtge i.0dtu:3620811/0100 lD da...

Načteno

edesky.cz/d/3311875

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz