« Najít podobné dokumenty

Město Vyškov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ulice Závodí ve Vyškově - Dědicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vyškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud1923639_1
asf <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> ště rk
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> ště rk
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> ště rk
<br> dl <.>
<br> b <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> b <.>
<br> NOVOSTAVBA
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> KOLNA
<br> asf <.>
<br> FARNÍ ÚŘAD
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl.asf <.>
<br> ště rk
<br> STODOLA
<br> ště rk
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dvůr
<br> potok
<br> potok
<br> EXSTAV
<br> ště rk
<br> cesta
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> SZS
<br> asf <.>
<br> O
B
<br> C
H
<br> O
D
<br> dl <.>
<br> b <.>
<br> dl <.>
<br> ště
rk
<br> dl.b <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> b <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl
<br> b <.>
<br> dl.silnice asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> panel
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> panel
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> ště rk
<br> b <.>
<br> PÁ
LE
<br> NI
CE
<br> dl <.>
<br> ZAVODÍ
<br> STODOLA
<br> ště rk
<br> dl <.>
<br> dl.dl <.>
dl <.>
<br> dvůr
<br> dl <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> dl <.>
<br> dvůr
<br> dl <.>
<br> dvůr
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> dvůr
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> GAR <.>
<br> dvůr
<br> asf <.>
<br> dvůr
<br> GAR <.>
<br> dvůr
<br> dvůr
<br> dvůr
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> b <.>
<br> asf <.>
<br> dl <.>
<br> dl <.>
<br> b <.>
<br> b <.>
<br> STODOLA
<br> asf <.>
<br> dvůr
<br> STODOLA
<br> KOLNA
<br> dl <.>
<br> asf <.>
<br> asf <.>
<br> Č
E
K
Á
R
N
A
<br> b <.>
<br> asf <.>
<br> HOSTINEC
<br> SOKOL DĚDICE
<br> dvůr
<br> asf <.>
<br> dvůr
<br> dvůr
<br> dvůr
<br> dvůr
<br> dvůr
...
ud1923639
tel.: 517 301 111 e-mail: posta@meuvyskov.cz bankovní spojení: 120731/0100
<br> fax: 517 301 404 IČ: 00292427
<br>
<br>
<br>
<br>
Sp.zn.: MV 79266/2019 OD Ve Vyškově dne 7.10.2019
<br> Č.j.: MV 79266/2019 OD/3 Šl
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II <.>
<br> a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem
<br> v souladu s ustanovením § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby – Města
<br> Vyškov,IČ: 002 92 427,Masarykovo nám.1,682 01 Vyškov,zastoupeného odborem
<br> místního hospodářství Městského úřadu ve Vyškově,ze dne 7.10.2019,po projednání
s dotčeným orgánem dle § 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je
<br> Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát <,>
<br> KRPB-206771/ČJ-2019-061206,ze dne 17.9.2019,(doba platnosti vyjádření končí
<br> 30.9.2020),z moci úřední,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br>
s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br>
<br>
<br> na místní komunikaci – ul.Závodí <,>
<br> v k.ú.: Vyškov-Dědice <,>
<br> z důvodu usměrnění provozu osazením DZ IP 4b „Jednosměrný provoz“ a v opačném směru
jízdy B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ – zajištění průjezdu vozidlům – zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu s ohledem na bezpečnost chodců a obyvatel lokality MK ul <.>
Závodí,z důvodu absence chodníků <,>
<br> podle předložené situace p...

Načteno

edesky.cz/d/3308397

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vyškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz