« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, ul. Loucká, havárie vod. řadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, ul. Loucká, havárie vod. řadu
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 33449/2019
Č.j.: ODSH 112754/2019
Vyřizuje:
Tel/fax.:
Mobil:
E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 8.října 2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III <.>
tříd,místních a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu
s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění
pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích spočívající v
<br>
umístění svislých dopravních značek dle přílohy č.1 (schéma B/2),na silnici III/23756 v ul.Loucká v
Třebenicích,z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčené komunikaci při odstraňování havárie
vodovodního řadu <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje pouze po dobu provádění prací na
odstranění havárie vodovodního řadu a na finální úpravě povrchu komunikace,nejpozději do 31.10 <.>
2019 <.>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle technických podmínek TP 65 (Zásady pro
<br> dopravní značení na PK – aktuální vydání),bude vyhotoveno v základních velikostech a barevném
provedení podle ČSN EN 12899-1 (Stálé svislé dopravní značení),dále bude vyhotoveno v souladu se
zákonem č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních kom...

Načteno

edesky.cz/d/3306110

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz