« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Uničova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
<,>,t:ilhry u) flutr r/q$w aoe.f"1-'-t-;9 C-,t) t/a/tx pcLktLk lH,*,PozEMKOVV t]RAD I srnrni PozEMKovY unao Sidlo:HusineckA1024t11a,l30ooPraha3 -Zizxov,tCO olelztta,otC: c201312774 Krajskf pozemkov'.i 0iad pro Olomoucki kraj,PoboCka Olomouc Blanicki 383/1,Hodolany,779 00 Olomouc VdS dopis zn.: Ze dne: NaSe znadka: Spisov6 znaeka: Vyiizuje.: Tel.: ID DS: E-mail: Datum: sPU 37723012019 2RP5774t2018-521201 lng.MichalMalf 724736356 z49pe13 m.maly@spucr.cz 30.9.2019 Dle rozd6lovnfku sPU 377230i201 S XXX ilt ilt ilililt ilt il ililItil ililtIIIlliltilfl] XXXXXXuXXXXX Komplexni pozemkovX ripravy v katastrStnim 0zemi Ujezd u Uni6ova - oznSmeni o vystaveni nfvrhu komplexnich pozemkovfch f prav Krajskf pozemkovf 0iad pro Olomouckf kraj,Pobodka Olomouc (d6le jen,<,> pobodka") jako piislu5nf spr6vni 0iad podle z6kona e.50312012 Sb <.>,o St6tnim pozemkov6m uiadu a o zm6n6 ndktenich souvisejlcich z6kon&,ve zn6n[ pozddj5ich piedpisr} a podle $ 19 z6kona d.139/2002 Sb <.>,opozemkovyich 0prav6ch a pozemkovfch fiadech ao zm6n6 zAkona e.22911991 Sb <.>,o0prav6 vlastnickich vztaht k pfid6 a jin6mu zem6ddlsk6mu majetku,ve zndnI pozdej5ich piedpis& (dale jen,<,> z6kon"),oznamuje 06astniktm iizeni,2e v souladu s ustanovenim $ 11 odst.1 zlkonaje,podinaje dnem 7.10.2019,molno po dobu 30 dn0 tj.nejpozdeji do 6.11.2019 nahl6dnout do zpracovan6ho a vystaven6ho n6vrhu komplexnich pozemkovfch fprav v katastr6lnim 0zemi Ujezd u Uni6ova.Ndvrh je vystaven k nahlddnuti na pobodce Olomouc a na Obecnim 0iad6 v Ujezd6.06astnici iizeni maji v t6to dob6 posledni mo2nost uplatnit k vystaven6mu n6vrhu sv6 nimitky a piipominky u pobo6ky Olomouc.K pozddii podan'im n6mitkim a piipominkSm se nepiihliZl.Soudasn6 pozemkovf 0iad svol5v6 podle $ 11 odst.3 zAkona,na stiedu 13.11.2019 z5v6redn6 fstni jedn6ni ve v6ci komplexnich pozemkovyich 0prav Ujezd u Uni6ova,na kter6m zhodnoti vfsledky pozemkovich 0prav a sezn5mi 0castniky s n6vrhem,o kter6m bude rozhodnuto.Jedn5ni se bude konat v kulturnim domd Obce Ujezd,za...

Načteno

edesky.cz/d/3305099

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz