« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení, veřejnou vyhláškou o zahájení vodoprávního řízení na základě žádosti Obce Slavětín o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jinému nakládání s nimi, které spočívá v provedení čerpací zkoušky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
ffi LITOUEL
MSstskii tiiad Litclvel
Odbor iivotn iho prostied I
tJdrm.Pi.Otakara 77Bi1b,784 01 Litovel
<br> e.i.:t-tt 1s311t2o19
Si.znaEka: ZP 309/2019 PRi
$pisav9 <.>,2:aak 231.2.skarta6ni znak A5
Vyfizuje::Ric-lferovi Pavlfna Bc <.>
Tel.: +420 585:153 259 <.>,:';,:
E-mail:richterova@mestolitovel.cz,<,>
<br> OZNAMENi
formou veiejn6 ryhkl5ky
<br> o zahijeni vodopr6vniho tizeni bez ristniho jednini a mistniho Setienf
<br> M6stsklf riiad Litovel,odbor Zivotniho prostiedi,jako v6cnd a mistn6 piislu5nf vodopr6vni iriad
podle ustanoveni $ 104 odst.2 pism.c) a $ 106 odst.I zdkona (,<.> 25412001 Sb <.>,o vod6ch
a o zmEnd n6kter'-fch z5konti (vodni zitkon),ve mdni pozddj5ich piedpistr,ustanoveni $ 11
zirkona d.500/2004 Sb <.>,sprrlvni i6d,ve zndni pozddj5ich piedpisfi,oznamuje zahi$eni
vodopr6vniho iizeni na zikladl Z6dosti Obce Slav6tin,sidlem 78324 Slav6tin 11 <,>
ICO 00635332,kterou obdrZel dne 26.09.2019,o povoleni k nakldddn{ s podzemnlmi vodami
dle g 8 odst.t pism.b) bod 5.vodn{ho zdkona - kjin,lmu nakldddni s nimi,kter6 spodiv6
v provedeni derpaci zkou5ky z hydrogeologick6ho pruzkumn6ho vrtu na pozemku
parc.d.28616 v k.ri.Slavdtin u Litovle,obci Slav6tin,okres Olomouc,kraj Olomoucky <.>
<br> Zdrojem vody bude prrizkumny vrt,ktery bude vybudov6n na pozemku parc.E.28616
v k.ri.Slavdtin u Litovle.Piedpokl6dan6 hloubka vrtu je cca 80 m,pnim6r vrtirni254ll95 mm <.>
ierpaci zkou5ka v d6lce 30 dnri bude provedena z drivodu reahzace podrobn6ho
hydrogeologick6ho prrizkumu,bez kter6ho nelze urdit piesny dosah depresniho kuZele a miry
vlivu na okolni hydrogeologick6 objekty.ierpand voda bude vypou5t6na do jednotn6
kanalizace ve vlastnictvi obce Slav6tin.B6hem derpaci zkouSky bude sledov6no derpan6
mnoZstvi a pohyb hladiny ve vrtu a okolnich studnich.MnoZstvi derpan6 vody bude mEieno
vodomdrem <.>
<br> eislo hydrologick6ho rajonu: 6640 Mladedsky kras
Utvar podzemnich vod: 66400 Mladedsk;f kras,pozic e zitkladni
iislo hydrologick6ho poiadi: 4- I 0-03-0090-0-00
Orientadni urden...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz