« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Schválený rozpočet města Litovel na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schválený rozpočet
It LrrovEL M6sto LitovelN6m.Pi.Otakara 77811b784 01 Litovel Zveiejn6ni schv6len6ho rozpo6tu m6sta Litovel na rok 2020 Dle z6kona E.25O12OOO Sb <.>,o rozpo6tovfch pravidlech rizemnich rozpo6tfr,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,m6 obec povinnost zveiejnit rozpo6et na svfch internetovfch str6nk5ch do 30 dn0 ode dne jeho schv6leni a soudasn6 m6 ozn6mit na (ledni desce,kde je zvetejn6n v elektronicke podob6 a kde je moZno nahl6dnout do jeho listinn6 podoby.Dle z6kona e.2312017 Sb <.>,o pravidlech rozpodtov6 odpov6dnosti,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,m5 obec povinnost zvelejnit na svfch internetovfch str6nk6ch,nebo jinfm zp0sobem v mist6 obvyklfm,rozpodet nejpozd6ji do 30 dnfr ode dne jeho projedn6ni nebo schv6leni piislu$nf m org6nem.V souladu s vfse uvedenfmi skubenostmi sd6lujeme,Ze rozpodet m6sta Litovel na rok 2020,kter! byl schv6len na 9.zased6niZastupitelstva m6sta dne 19.9.2019,je zveiejnr5n na (iedni desce a v elektronick6 podob6 na adrese www.litovel.eu,ptipadn6 do listinn6 podoby je moZno nahl6dnout na finandnim odboru Mdstsk6ho 0iadu Litovel.V Litovli dne 4.i'rjna 2019 lng.Jaromir kol5i Vedouci finandniho odboru M6sto Litovel tCo: oozggtge 6.titdtu: 362081 1/0100 lD datov6 schrinky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 1 53 1 1 1 Email : sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel.eu Tabulka d.I Pft,iJNTY CELKf,NI 269 225 100,00 VYDAJE CELKEM 226 180 512,00 SALDOROZPOdTUG-v) 43 044 ss8,00 FINANCOVANI -{3 044 558,00 8l l5 Zm6na stavu finandnich prostledkfi na bankovnich riItech.<.>.-27 2St 707,36 8121 Spl{tky rivdrri a pfijlek 15 792 850,64 z toho 8t24 lJhrazend spl6tky dlouhodobjch pfijadch pfij[enfch prostledkti - spltitky tvdr0 od KB,a.s.I 0 000 044,00 8124 rostledkfi.splritkypijdkyodSFzP-KanalizaceLitovel - TIi Dvoru 127 502,64 8r24 Uhrazend splatkry dlouhodoblch pirjatlch pfijdenfch pros*edki - spletky ptijdky od SFZP - Kanatizace Litovcl 965f52,N 8124 Ut"-ene spU*V atounoaoUy"t pfijatfch prijdenfch prostledkfi - splitky prijdky ze SFZP - Dekontaminace Nasohrlrkv 3 853 460.00...

Načteno

edesky.cz/d/3305097

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz