« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení zahájení územního řízení - Březové, stavební úpravy kNN,vNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
J.r M E' ff.[".Y.##*?f,kl l?,n iliiiuflttlrtuil ltlil lr ill rillullil lu lil ll tlil IlUL I POOTSJCE SPIS.ZN.: c.<.> t.: vvF.rzutE: 'l'L,L.: E-MAIL: DATUM: VYS 960/20184/Kr LIT 191t9120r9 V6ra Kri6vkov6 - oprdvndnd riiedni osoba pro vyiizeni.<.> Ing.Ludmila Smakalov6 - oprdvnEn6 riiedni osoba pro fodepisov6nf EOa laa aaa585 t53 244 kmavkova@mestolitovel.cz it.to.zotg ;,'-l,"tfl- -ii\",) I _w rL L.rtJ OZNAMENi zAHAJENI tizBrrlNiuo i.izBt ti ifz oistrifuce,a.s <.>,IiO 24729035,Teplick6 87418,405 02 Ddiin-D6iin IV-Podmokly,kterou zastupuje ADEN LP s.r.o <.>,lt0 2(fl21621,Jesenik nad Odrou 28,742 33 Jesenik nad I Odrou,kterou zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s <.>,ICO 646L0357,Legion6isk6 1085/8,779 00 Olomouc (ddle jen "Zadatel") podal dne 25.10.2018 Zddost o vyddni rizertniho rozhodnuti o umistdni stavby: "Biezov6- stavetrnf riprava kI\N,vNN" Litovel,Biezov6 na pozemku st.p.105,109,110/1,tl0l2,ll2ll,tI612,117,118,l2l,l22,l23ll,12312,124/1,12412,128,13711,13712,140,141,r44,14611,r47,l52ll,l55l2,L60,161,162,164,172,173,178,t79ll,183,195,201,203,205,20611 <.>,211,219,22I,28611,parc.d.258112,345,349,36512,368/2,368/3,37511,37911,<,> 37912,4llll,4ru6,420/4,450110,45212,532,533,542,549,550/1,55012,55014,550/5,550/6,55017,55111,557,560,61612,61613,6t711,6L712,618/1,61813,64A1,64212 v katastr6lnim izeml Undovice.Uvedenfm dnem bylo zahdjeno rizemni iizeni.i.ildostbyla naposledy doplndna dne 6.8.2019.Odbor vfstavby MEstskdho fiadu Litovel,jako stavebni fiad pffslulnf podle $ 13 odst.I pism.c) z6kona d).18312006 Sb <.>,o rizemnim pl6nov6nf a stavebnim iddu (stavebni z6kon),ve zn6ni pozd6j5ich piedpisri,(ddle jen "stavebnf zdkon") omamuje podle $ 87 odst.1 stavebniho zfikona zahijeni fzemniho iizeri,ve kter6m upouStf od risuriho jedndni.Dotdend orgdny mohou uplatnit ztvazni stanoviska,ridastnici ffzenf sv6 ndmitky a veiejnost pfipominky do 15 dnfi od doruienf tohoto ozn6menf.K pozdEji uplaurEnfm zivaznlm stanoviskrim,ndmitkdm a piipominkdm nebude piihl6dnuto.tidastnfci ffz...

Načteno

edesky.cz/d/3297303

Meta

Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz