« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + Usnesení č.11/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (386.62 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 11
<br> Datum: 30.09.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Hosté: XXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Prodej pozemků a nepotřebného majetku
<br> 2) Žádosti
<br> 3) Rozpočtové opatření číslo 3/2019
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Paní Netolická požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713
<br> m
2
<.> Tato parcela přiléhá k nemovitosti ve vlastnictví žadatelky <.>
<br> Pozemková parcela je doposud v pronájmu pana Špičky (bratra žadatelky) <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Špičkou.Prodej pozemkové
<br> parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713 m
2
<br> bude řešen později <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
XXX XXXXXXXX XXXXX požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XX/X o výměře
<br> 201 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 76/3 o výměře 60 m
2
<br>.Parcely se nacházejí na
<br> zahradě žadatele.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XXXX/X o
<br> výměře 221 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 3204/2 o výměře 161 m
2
<br>.Pozemky se dělí
<br> dle Geometrického plánu číslo 468-174/2019.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH + cena za
<br> vyhotovení geometrického plánu <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Obec Dětřichov vyhlásila dne 04.09.2018 záměr prodeje číslo 4/2019 a to 5 m
3
traktorové
<br> cisterny.Do uzávěrky podávání nabídek se přihlásil jen jeden zájemce a to pan Vasyl Kharbaka <,>
<br> který nabídl 10.500,- Kč <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br> aadd22))
<br> CChhaarriittaa SSvviittaavvyy ppoožžááddaallaa oo ffiinnaannččnníí pp...

Načteno

edesky.cz/d/3294644

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz