« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - + Usnesení č.11/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (386.62 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 11
<br> Datum: 30.09.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Hosté: XXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
<br> Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Prodej pozemků a nepotřebného majetku
<br> 2) Žádosti
<br> 3) Rozpočtové opatření číslo 3/2019
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Paní Netolická požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713
<br> m
2
<.> Tato parcela přiléhá k nemovitosti ve vlastnictví žadatelky <.>
<br> Pozemková parcela je doposud v pronájmu pana Špičky (bratra žadatelky) <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s panem Špičkou.Prodej pozemkové
<br> parcely parcelní číslo 3207 o výměře 713 m
2
<br> bude řešen později <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
XXX XXXXXXXX XXXXX požádal o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XX/X o výměře
<br> 201 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 76/3 o výměře 60 m
2
<br>.Parcely se nacházejí na
<br> zahradě žadatele.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Paní XXXXXXXXX XXXXXXXXX požádala o odkup pozemkové parcely parcelní číslo XXXX/X o
<br> výměře 221 m
2
<br> a pozemkové parcely parcelní číslo 3204/2 o výměře 161 m
2
<br>.Pozemky se dělí
<br> dle Geometrického plánu číslo 468-174/2019.Cena za 1 m
2
– 20,- Kč + DPH + cena za
<br> vyhotovení geometrického plánu <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Obec Dětřichov vyhlásila dne 04.09.2018 záměr prodeje číslo 4/2019 a to 5 m
3
traktorové
<br> cisterny.Do uzávěrky podávání nabídek se přihlásil jen jeden zájemce a to pan Vasyl Kharbaka <,>
<br> který nabídl 10.500,- Kč <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br> aadd22))
<br> CChhaarriittaa SSvviittaavvyy ppoožžááddaallaa oo ffiinnaannččnníí pp...

Načteno

edesky.cz/d/3294644

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz