« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Palackého v Litovli, úplná uzavírka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
M6stskf tiiad Litovel Odbor dopravy ndrm.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel Sp.<.> znadka: DOP ',<,> 4252A19 MSe,Spisouf znek 280;{0.slGfia.Eili znak $5 Tel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz O pr,6v-- <.>,<,> n 6 n 6r.0Ied n i osoba po vy f izen f : $ e kan i n a M i I o sl av OpriVn6n6' [fedni osoba pro podepi5ovSni:lng.XXXXX XXXXXXX Litovnl i,Datum: XX:AX.X.XXX OZNAMETI VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 f pravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako piisluSnf org5n stdtni sprSvy podle ust.$ 124 odst.6 z1kona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnlch komunikacich,ve zn6ni pozddj5ich piedpisfr (d5le jen,<,> zAkon o silni6n[m provozu"),obdrZel dne: 24.09.2019 od Plynomont s r.o <.>,N6ves Svobody 6/10,779 OO Olomouc,teO: +St 96 265,zastoupena na z6klad6 pln6 moci lvo Zatloukal,Nov6 etvrt'525/9,751 02 Troubky,Zddost o stanoveni piechodn6 Upravy provozu na pozemnlch komunikacich,ul.Palack6ho vLitovli zdfrvodurealizace stavby:"REKOMSLitovel -Palack6ho+7." Prdcebudou problhat v terminu od: 01.10.2019 do 05.10.2019.K ZSdosti o stanoveni piechodn6 [pravy provozu na pozemnich komunikacich bylo piedloZeno piedchozi pisemn6 doporu6eni dotden6ho org5nu Policie e n Krajskeho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,Kosmonaut& 10,771 36 Olomouc,ze dne: 23.09.2019 pod d.j.: KRPM- 113269-1rcJ-2019-140506.M6stskyi 0iad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni26dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) z5kona o silnidnim provozu v n5vaznostina ust.$ 77 odst.Sz{kona o silnidnim provozu a ust.S 171 zAkonae.50012004 Sb <.>,spr6vnli6d,vezn6nipozddj5ich piedpisr] (,<,> ddle jen spr5vni rad') stanovi piechodnou fpravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 fpravy: ul.Palack6ho v Litovli - tipln6 uzavirka drivod piechodn6 fpravy:" REKO MS Litovel- Palack6ho + 7 " termin fpravy: od 01.10.2019 do 05.10.2019,vlastni uzavirka 1.den,po nabyti 06innosti OOP stanoveni M,6sto Litovel tio:ooz99r38 d.06tu:3620811/0...

Načteno

edesky.cz/d/3292813

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz