« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK - ul. Vítězná v Litovli

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
J M6stski tiiad Litovel Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,78401 Litovel :.] : Litovel r : i.ii Eatum:25.09.2019 "' MULIXOOLJSCQ flIliluillrultHtilfllllu I Tel,:585.15325:l,: E-mail : sekan ina@mestolitovel.cz Oprdvn6ii6 0fedni o$oba',po vyii2Erlf i$ekanind MiloslaY -,<,> O prAvn6n5 11 XXX n i osoba p ro'podepisovin f : I n g,Piavet Fif [p.<.> ek OZNAMEU1 VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 (pravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf iiad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf orgdn stdtnl spr6vy podle ust.$ 124 odst.6 zAkona d.36i/2OOO Sb <.>,o provozu na pozemnlch komunikaclch,ve zn6ni pozd6j5ich piedpist} (d6le jen,<,> zAkon o silnidnim provozu"),obdrZel dne: 24.09.2019 od Plynomont sr.o <.>,N6ves Svobody 6/10,7ig OO Otoror <.>,leb: a51 Si6 265,zastoupena na z6klad6 pln5 moci lvo Zatloukal,NovS etvrt'525/9,751 02 Troubky,Z5dost o stanoveni piechodn6 0pravy provozu na pozemnlch komunikacich,MK - ul.Vit6zn6 v Litovli z dfrvodu realizace stavby: " Rekonstrukce NTUSTL plynovodu." Pr6ce budou probihat v terminu od: 14.10.2019 do 06.12.2019.K 26dosti piechodn6 ripravy provozu bylo piedloZeno piedchozi plsemn6 doporudeni dotden6ho org6nu Policie eR Krajsk6ho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,Kosmonaut0 10,771 36 Otomouc,ze dne: 23.09.2019 pod 6.j.: KRPM - 113296-1rcJ-2019-140506.Mestskf 0iad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni Zddosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) z6kona o silni6nim provozu vnSvaznostinaust.gTTodst.szAkonaosilni6nimprovozua ust.S 171 zflkonae.5OOl2004Sb <.>,spr6vni i5d,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (,<,> ddle jen spr5vni i6d") stanovi piechodnou (pravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodn6 ripravy: MK - ul.Vit6znd v Litovli drivod piechodn6 fpravy: " Rekonstrukce NTL/STL plynovodu." termin fpravy: od 14.10.2019 do 06.12.2019.po nabyti ridinnosti OOP stanoveni M€sto Litovel tOo:oozggtae i.06tu:3620811/0100 lD datovd schrinky: 4rub4s3 Tel.: +420 585 153 11 I E-mail : sekretariat@mestolitove...

Načteno

edesky.cz/d/3292812

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz