« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Výpis usnesení ze 17.schůze Rady města Litovel, konané dne 19. září 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výpis usnesení
ilr LrrovEL
MEsto Litovel
<br> Vfpis usneseni
<br> ze 1.7.schrize Radv m6sta Litovel.konan6 dne 19.zdif 2019
<br> dislo: RMrt678l17t20l9
<br> Rada m6sta Litovel doporuiuje Zastupitelstvu m6sta Litovel schv6lit zveiejnEni zdmdru odprodeje d6sti
pozemkti parc.d.7Z5ll,li5ttZ,725t14 a725t15 v5e orn6 pfida,v k.ri.Litovel,o piedpokl6dand celkovd vym6ie cca
Z 685
<br> ^r'ru
ridelem vystavby bytovfch domfi,chodnikfi,obsluZnd komunikace,parkovacfch stdnf a pfistie5kri <,>
<br> veiejndho osvdtleni,mfst pro sbdr odpadu a d6tskdho hiistd za stanovenych podminek,kterd jsou uvedeny
v odtivodn6ni n6vrhu usneseni vdetnd stanoven( ceny min.1.000 Kd/m2 <.>
<br> dislo: RNll679l 17 l2}l9
<br> Rada m6sta Litovel schvaluje uzavienf piedloZen6 N6jemnf smlouvy mezi mEstem Litovel a St6tnim pozemkovym
<br> fiadem za ridelem realizace stavby,<,> Cyklostezka Tii Dvory - Litovel v soubEhu IU447" <.>
<br> dfslor RM/680/1712019
<br> Rada m6sta Litovel
<br> a) souhlasf s poskytnutfm daru ve vy5i 3.000 Kd na organizadni zaji5tEni mezin6rodnf vystavy velkfch vol6dfi,kter6
<br> se bude konat dne 26.- 27.10.2019 v Litovli,a ridast na vfstav6ch v zahranidf <.>
<br> b) schvaluje uzavieni smlouvy o poskytnut( daru mezi mEstem Litovel a ieskym svazem chovatelfi,z.s <.>,Klubem
<br> chovatelti holubfi velkych volddfi v piedloZen6m zn6nf a rozpodtovou zmdnu tlkajici se t6to akce <.>
<br> dfslo: RNIllSltlT l2}l9
<br> Rada mEsta Litovel schvaluje Smlouvu o smlouv6 budouci o ziizeniv6cn6ho bfemene mezi opr6vnEnf m,q.(EZ
<br> Distribuce,a.s <.>,se sidlem Dddin,D6din lV-Podmokly,Teplick6 874t8,PSi 405 02 zastoupend na zdklad6 plnd
moci spolednosti EMONTAS,s.r.o <.>,se sfdlem Jir6skova,l273l7A,77gOO Olomouc,Ii: 25883551 a mEstem
Litovel,jako vlastnfkem pozemku parc.d.3413,ostatni plocha/ostatni komunikace,a parc.d.348,ostatni
plocha/ostatnf komunikace,to v5e v k.ri.Myslechovice,obec Litovel,zapsanfch na LV d.10001 u Katastr6lniho
<,> iiadu pro Olomouckf kraj,pro stavbu d.IV-12-8017364N81001 Myslechovice,pi:.l4...

Načteno

edesky.cz/d/3292811


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz