« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK - ul. Koupaliště v Litovli

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
M6stskf *Iad Litovel 0dbor dopravy nim.Pi.Otakara 77712,784 01 Litovel,:itii:.rllitdvCl OZNAMET1 VENEJNOU VYHT.ASKOU opatienl obecn6 povahy stanovenl piecho-dn6 ripravy provozu na pozemnich komunikacfch M6stskf 0iad Litovel,odbor dopravy,jako piisluSnf orgin stdtni spr6vy podle ust.g 124 odst.6 zAkona 6.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikaclch,'ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (ddle jen,<,> zAkon o silnidnlm provozu"),obdrZel dne: 16.09.2019 od Spolek TJ VODNi SPORW Litovel 2.s <.>,6.p.288,784 0l Litovel,le} 452 38 359,Z5dost o stanoveni pieclrodn6 ripravy provozu na pozemnlch komunikacich - ul.Koupali5td v Litovliz dfrvodu poiSd6ni sportovni akce: "BOBR CUP 2019".K 26dostio stanovenIpiechodn6 ripravy provozu bylo dolo2eno pied-chozipisemn6 doporu6enidotden6ho org6nu Policie en Xralsfeho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,(osmonautit 10,771 36 Olomouc,ze dne: 11.09.2019 pod 6.j.: KRPM-108915-1ftJ-2019.140506.M6stski fiad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni Zddosti v souladu s ust.g 77 odst.1 pism.c) z1kona o silni6nim provozu v n6vaznosti na ust.$ 77 odst.5 zlkona o silnidnlm provozu a ust.g 171 z6kona e.5OO12AO4 Sb <.>,sprdvnl i5d,ve zndni poza6lsicn piedpisri (,ddle jen spr5vni i6d") stanovi piechodnou fpravu provozu na pozemnich kom0nikacich mistopiechodn60pravy:MK-ul.Koupali5t6vLitovli d0vod piechodn6 ripravy: konSni sportovnl akce "BOBR CUP'2019' doba ripravy: dne 04.10.2019 od 18:00 hod.do 05.10.2019 do 20:00 hod.po nabyti ridinnostiOOP stanoveni odpov6dni osoba: XXXXXX XXXXXX,Severni XXXXXX,XXX XX Litovel,tel.:702 131 214 M6sto Litovel teo: ooeggt3g d.06tu:3620811i010C lD datovd schrinky: 4rub4s3 Tel.i +420 585 1 53 1 1 1 E-mail : sekretariat@mestolitovel.c: vvw\rY.litovel.eu "/6; ) podminky pro provedeni piechodn6 ripravy provozu na pozemnich komunikacich: 1.provedeni a umist6nl dopravniho znadeni azaiizeni musl odpovidat vyhl65ce Ministerstva dopravy e.294t2015 Sb <.>,kterou se prov6d6ji pravidla provozu na pozemnich komunikaclch a...

Načteno

edesky.cz/d/3292810

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz