« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Záměr odprodeje pozemků - část parc.č. 725/1, orná půda o výměře cca 4.268 m2,část parc.č.725/13, orná půda o výměře cca 2.283 m2, část parc.č. 725/14, orná půda o výměře cca 73 m2, část parc.č.725/15, orná půda o výměře cca 61 m2 vše v k.ú. Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr města
J-rq ilr lmovEl M6sto Litovel Zveiejfiuje V souladu s ustanovenim $ 39 odst.1 <.>,zakona e.12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),ve zn6ni pozd6jSich piedpis0 ZAmEr od prodeje pozemkti : - east parc.6.725t1,XXXX XXXX o vimXie cca X.XXX mX - eXst parc.i.725113,orn6 ptda o vfmEie cca 2.283 m2 - e6st parc.6.725114,orn5 ptda o vim6ie cca 73 m2 - e6st parc.6.725115,orn5 prida o vim6ie cca 6l m2 - VSe v k.ri.Litovel Pozemky lze odprodat po etap6ch dle postupu vfstavby bytovfch domfr.Zveiejn6ni z6m6ru odprodeje Cesti shora uvedenfch pozemki bylo odsouhlaseno usnesenim e.Zul9l9l2019,piUat6m na 9.zased5ni Zastupitetstva m6sta Litovet,dne 19.9.2019.Podminky odprodeje vyplwaji z ustanovenI ob6ansk6ho z6koniku e.8912012 Sb.v platn6m zn6ni.0ielem odprodeje pozemki je realizace hromadn6 bytov6 vfstavby v souladu s platnym 0zemnim plenem mdsta Litovle.Soucasti bytovych domi je infrastruktura: komunikace,chodniky,parkovaci plochy nebo parkovaci piistieSky,veiejn6 osv6tlen[,mista pro sb6r domovniho tiid6neho i netiid6n6ho odpadu a detske hfiste (herni prvky,lavi6ky).Zeiemce o pozemky piedloii popis bytov6 u/stavby (podet a skladby bytri) v6etn6 urbanistickeho a architektonick6ho zSkresu (napi.vizualizace) a piedpoklddanf harmonogram vi,stavby bytovych dom0.Obecn6 podminky: - V pfipad6,Ze budou Feseny piedzahradky,je mozne je oplotit pr0hlednymi nebo Ziwmi ploty s vlSkou max.'1,2 m.- V pfipadd realizace vice dom0 v lokalitd je nutn6 jejich vzdjemne propojeni chodniky.- ParkoviSt6 a p65i trasy budou od bytovfch domri odd6leny zeleni.t &to Litovel rco: 0029913E a tatu: 3620811/0100 lD datovd sch.Snky: 4rub4s3 Tcl.: +420 585 '153 111 E.mail: sekretariat@mestolitovel.cz www.litovel,eu $? ZAvazn6 podminky: - Minim6lni nabidkov6 cena odprodeje pozemki 6ini 1.000 K6/ m2.Zadatel mirie nabidnout cenu vy55i.- Niklady spojen€ s odprodejem pozemk0,jako je poiizeni GP,spr6vni poplatek za vklad vlastnick6ho pr6va do katastru nemovitosti,ponese kupujici.- Vtle smluvnich stran uzaviit kupni sm...

Načteno

edesky.cz/d/3289774

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz