« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Kouřim - územní rozhodnutí o umístění stavby: "IE-12-6006975- Třebovle, Borek, obnova NN-kNN, dem. NN"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ Kouřim - územní rozhodnutí o umístění stavby: "IE-12-6006975- Třebovle, Borek, obnova NN-kNN, dem. NN"
<,>,v Čislo dopor.OBECNI URAD „ LE Městský úřad v Kouřimi D ŠIIHEBOV mm,v Kouřimi 8.10.2018 stavební úřad' 0 ' - g -10- 1013 281 61 KOURIM C.j.KOU- 2039/2018 Č.j.: přfl- *" "“ VyřizujezPoula „,„" r „,/ 'ROZHODNUTÍ
<br> Stavební úřad v Kouřimi,jako stavební úřad příslušný podle 513 odst.l písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění ( dále jen „stavební zákon“),posoudil v územním řízení žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „IE-12-6006975 — Třebovle,Borek,obnova NN-kNN.dem.NN“ (dále jen“stavba“),kterou dne 8.8.2018 podala společnost ČEZ Distribuce a.s.— IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín zastoupená na základě plné moci společností ENGIE Services a.s.-IČ: 26121603 se sídlem Lhotecká 793/3,143 00 Praha 4 a to zaměstnancem společnosti Jaroslavem Prejzou,bytem Karla Viky 1128,289 12 Sadská ( dále jen „stavebnl “),a na základě tohoto posouzení vydává podle 5 92 stavebního zákona
<br> územní rozhodnutí o umístění stavby:
<br> <.>,IE-12-6006975 — Třebovle,Borek,obnova NN-kNN,dem.NN“
<br> Popis záměru: v daném případě se jedná o celkovou kabelizaci sítě NN v obci Borek včetně montáže pojistkových skříní a demontáže stávajících nepotřebných vzdušných vedení NN <.>
<br> Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
<br> 1)Stavba bude umístěna na pozemcích p.č.105/2,14/21,14/41,29/1,29/2,3/1,32/2,332,334/1,335/2,336/1,336/8,337/1,337/4,377,383,384,40/1,40/4,40/5,40/6,40/7,43/1,43/2,45,47,49/2,51,52/2,52/5,52/6,59/4,66/1,71,75/1,94/8,95/1 a 98 v k.ú.Hlaváčo- va Lhota a pozemcích p.č.st.],10//l,11,12,13,14,15,16/1,16/2,17,18/1,18/2,19/1,19/2,196,2,207,23,24,3,4,5,51,52,63,64/4,70,71/1,8,86/1,86/2 a 9 v k.ú.Hlavá- čova Lhota tak,jak je zakresleno na situačních výkresech umístění stavby v měř.1 :1440 a 1:500,opatřených schvalovací doložkou,které jsou nedílnou součástí projektové dokumen- tace stavby,ověřené v územním řízení <.>
<br> 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ...

Načteno

edesky.cz/d/3285496

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz