« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oboustranně podepsaný dodatek - 005665/Šímová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-5392/ŘDP/2018/1 Dodatek Č.l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017- 2019" SMLUVNÍ STRANY Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/1 l,PSČ 150 21,Praha 5,zastoupený Mgr.Ondřejem Naušem,vedoucím oddělení skupinových projektů IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 bankovní spojení: PPF banka a.s.Č.ú: 4440000360/6000 (dále jen,<,> poskytovatel") IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 bankovní spojení: PPF banka a.s.Č.ú: 4440000360/6000 (dále jen,<,> Poskytovatel") a XXXX XXXXXX Bydlištěm: Ústí nad Labem datum narození: X.XXXX Registrační číslo žádosti: 005665 (dále jen,<,> příjemce") uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017- 2019" uzavřené dne 010.12.2018 l l.Ve smlouvě evidenční číslo Poskytovatele S-5392/ŘDP/2018 se mční účelové určení dotace následovně: · v Článku [[ <.>,odst.6 Projekt musí být dokončen neípozdě/'i do 31.10.2019.Ve stejné lhůtějepři)'emcepovinen i předložit poskytovateli závěrečnou dokumentaci Projektu (dále jen,<,> závěrečná dokumentace ').0 v článku IV,odst.l,<,> Při)'emce je povinen provádět platby spojené s realizací Projektu ne/>ozděii do odevzdání závěrečné dokumentace,kterou je povinen doručit Krajskému úřadu Středočeského kraje do 31.10.2019" · v článku V,odst.5,<,> Při)'emce je povinen doručit poskytovateli dotace do 31.10.20/9 závěrečnou dokumentaci,která bude obsahovat {yto náležitosti" 2.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.3.S uzavřením tohoto Dodatku č.l vyslovilo souhlas Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č.009-19/2019/ZK ze dne 03.06.20!9 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné k jeho platnosti.4.Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve třech stejnopise...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz