« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oboustranně podepsaný dodatek - 006654/ Vojtíšek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
<,> '"",EVROPSKA UNIĚ · · Evropské a fondy Ministerstvo životního prostředí ",<,>,OperaCm proqŕam ?bvotn| pro9leadě,že je výměna nového tepelného zdroje realizována v obci,kteráje uvedena v seznamu obcí v Příloze č.2 k Programu,je do maximální výše dotace zahrnuto navýšení dotace o 7 500 KČ v souladu s ČI.4 odst.4 Programu." 2.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.3.Se zněním tohoto Dodatku vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje usnesením Č.101- 22/2019/RK ze dne 01.07.2019; tím jsou v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné k jeho platnosti.4.Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech,z nichž každý má platnost originálu.Dva stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce.5.Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.V HY d,<,> 0101y' V,<,>,<,>,d,<,> 10 -09- 2019 Příjemce Poskytovatel,ředočeský kraj 'i' " Mgr.XXXXXX XXXX vedoucí oddělení skupinových projektů X

Načteno

edesky.cz/d/3253934

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz