« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 424, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 424, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 10 15 Boloňská 478/1,Praha ve smyslu O Z n a m u j e §36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,0 hlavním městě Praze,V platném znění Z Á M Ě R p r o n a j m o u t nebytový prostor č.101 V 1.NP (přízemí) budovy č.p.424,V ulici Livornská V Praze 10 - Horních Měcholupech,za účelem využití provozování obchodu,služeb,jako zázemí firmy,sklad apod.Celková výměra je 17,60 1112.Doba pronájmu je na dobu určitou,5 let,minimální požadované nájemné činí 1200,00 Kč/m2/rok.1 Nabídku může podat fyzická osoba,která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo,která je dlouhodobě pobývajícím rezidenteın na území ČR nebo na 'území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).š Zájemce podá nabídku takto : Nabídka se podává v písemné formě a musí být domáčena do podatelny ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,nejpozději do 30.9.2019,výhradně V zalepené a nepoškozené obálce,označené,<,> "Nebytový prostor č.101,Livornská č.p.424,Praha 10 - neotvírat".Přihláška,opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče,musí obsahovat jméno,příjmení,adresu,datum narození u fyzických osob,IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob,sídlo uchazeče FO/PO,další kontaktní údaje (telefon,e-mailová adresa apod.),výši nabízeného nájemného za m2/rok,účel nájmu.ı š I Prohlídka nabízeného prostoru se bude Prohlídka: konat dne 19.9.2019 V době od 10.00 do 11,00 hod.MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv,bez udání důvodu,zrušit.Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti S podáním žádosti O pro ráj em nabízeného nebytového prostoru na základě veřejné nabídky zveřejněné MČ Praha 15.Veškeré informace podá OM ÚMČ Praha 15.I""""""""""""'ˇ"'ˇ""' - p ı ı ı uàflm š\flžš=žš"rlf~žz"+č

Načteno

edesky.cz/d/3253497


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz