« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 422, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 422, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu Dokument ke stažení
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A
Boloňská 478/1,Praha 10
<br> 15
<br> O Z n a m u j e
ve smyslu §36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,O hlavním městě Praze,V platném
<br> znění
<br> Z Á M Ě R
p r o n a j m o u t
<br> nebytový prostor č.101 V 1.NP (přízemí) budovy č.<.> p.422,V ulici
Livornská V Praze 10 - Horních Měcholupech,za účelem využití
provozování obchodu,služeb,jako zázemí army,sklad apod <.>
Celková výměra je 17,60 I n.Doba pronájmu je na dobu určitou <,>
5 let,minimální požadované nájemné činí 1200,00 Kč/m2/rok.!
<br> Ě
<br> Nabídku může podat fyzická osoba,která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem
České republiky nebo jiného členského státu ES nebo,která j e dlouhodobě pobývajícím
rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady
2003/109/ES ze dne 25.listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,která
má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen záj erice) <.>
<br> 1
I
š
<br> Š
š
Ě
<br> š Zájemce podá nabídku takto :
Nabídka se podává v písemné fomıé a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15 <,>
Boloňská 478/1,Praha 10,nejpozději do 30.9.2019,výhradně V zalepené a nepoškozené
obálce,označené,<,> "Nebytový prostor č.101,Livornská Č p.422,Praha 10 - neotvı'rat"' <.>
Přihláška,opatřena úředně ovëřeııým podpisem uchazeče,musí obsahovat jméno <,>
příjmení,adresu,datum narození u fyzických osob,IČO u podnikajících fyzických osob nebo
právnických osob,sídlo uchazeče FO/PO,další kontaktní údaje (telefon,e-ınaìlová adresa
apod),výši nabízeného náj emného za m2/rok,účel nájmu <.>
<br> l
<br> Prohlúlka:
Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat dne 19.9.2019 V době od 10,00 do 11 <.>,00 hod <.>
<br> I
<br> MČ Praha 15 si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo záměr kdykoliv,bez udání
důvodu,zrušit.Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených V souvislosti
S podáním žádosti o pronájem nabízeného nebytového prostoru na základě veřej na nabídky
zveřejněné MČ Praha 15 <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/3253496


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz