« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Vyhlášení 45. Výzvy pro předkládání projektových záměrů - Cyklodoprava V

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Operační manuál pro žadatele
INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ
<br> KARLOVY VARY
<br> IPRÚ KV°
<br>
OPERAČNÍ MANUÁL NOSITELE
<br>
<br>
<br>
Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary Operační manuál
<br> 2
<br>
Tento Operační manuál nositele je interním dokumentem statutárního města Karlovy Vary
<br> (SMKV),který obsahuje jasný a srozumitelný popis postupů a procesů probíhajících při
<br> realizaci Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°).Jedná se o závazný
<br> dokument pro všechny zapojené aktéry.Představuje návod na ustavení implementační
<br> struktury IPRÚKV° <.>
<br> Operační manuál nositele je autorským dílem zpracovatelské společnosti PROCES – Centrum
<br> pro rozvoj obcí a regionů,s.r.o <.>,a kolektivu zaměstnanců odboru strategií a dotací
<br> statutárního města Karlovy Vary <.>
<br> Předpokládá se,že Operační manuál nositele bude upravován v souvislosti s postupně
<br> nabývanými zkušenostmi po spuštění realizace IPRÚKV° <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zkrácený název: Operační manuál nositele IPRÚKV°
<br> Verze: 3.0
<br> Účinnost od: 15.05.2018
<br> Schvalovatel: Rada města Karlovy Vary
<br>
<br> Rekapitulace verzí Operačního manuálu nositele:
<br> Verze 1.0 – verze schválená dne 20.12.2016
<br> Verze 2.0 – změny kopírující úpravy v ISg IPRÚKV° a změny Metodického pokynu pro využití
<br> integrovaných nástrojů (úpravy lhůt,optimalizován proces implementace) a další změny vycházející
<br> ze zkušeností manažerského týmu ze dne 26.9.2017
<br> Verze 2.1 – změna parametrů projektového záměru před podáním žádosti o dotaci ze dne 22 <.>
<br> 11.2017
<br> Verze 3.0 – zapracování metodického stanoviska č.9,řešení stížností,upřesnění funkcí členů
<br> manažerského týmu
<br>
<br> Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary Operační manuál
<br> 3
<br>
OBSAH
<br>
1.Úvod 4
<br> 2.Definice pojmů a zkratek 6
<br> 3.Systém strategického a metodického řízení realizace IPRÚKV° 8
<br> 3.1 Implementační struktura 8
<br> 3.2 Metodická a konzultační podpora 15
<br> 3.3 Posilov...
Příloha č. 4 - závazky SEA
1
<br>
PŘÍLOHA 4
<br> Výzvy č.45 nositele IPRÚKV°
<br> A2.1
<br> „CYKLODOPRAVA V.“
<br>
<br>
<br> Závazky vyplývající ze stanoviska SEA
<br>
<br> Při přípravě,realizaci a provozování projektového záměru/projektu:
<br> 1.bude zohledněna problematika ochrany životního prostředí a veřejného zdraví,projekt nesmí
<br> negativně ovlivňovat životní prostředí.Pokud to charakter projektu umožňuje,bude
<br> zohledňovat environmentální kritéria uvedená níže:
<br> REFERENČNÍ CÍL
<br> RC1: Snížení emisí způsobujících změnu klimatu nebo
znečištění ovzduší,adaptace na změny klimatu
<br> RC2: Ochrana zemědělské půdy a pozemků určené k plnění
funkcí lesa před zábory,degradací a znečištěním
<br> RC3: Omezení znečištění vod,zajištění ochrany chráněných
oblasti přirozené akumulace vod a ochranných pásem vodních
zdrojů,zlepšování ekologické funkce vodních toků <.>
<br> RC4: Snížení čerpání neobnovitelných zdrojů energie a
energetických surovin
<br> RC5: Minimalizace produkce nebezpečných látek
<br> RC6: Zvýšení materiálového a energetického využití odpadů <,>
využívání recyklovatelných materiálů
<br> RC7: Zachování přirozené rozmanitosti biologických druhů
<br> RC8: Ochrana a zlepšení stavu ekosystémů
<br> RC9: Ochrana a zlepšení stavu kulturní krajiny a lidských sídel <,>
ochrana přírodních prvků v zastavěných územích
<br> RC10: Ochrana zdraví obyvatelstva (včetně ochrany před zátěží
hlukem z dopravy a z průmyslu)
<br> RC11: Pozitivní působení na environmentální povědomí a
environmentálně odpovědné jednání obyvatel
<br> RC12: Pozitivní působení na historické a kulturní dědictví jako
součást kulturní krajiny a lidských sídel
<br>
<br>
<br>
<br> 2.budou respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení SEA1 včetně podmínek
<br> vyplývajících z environmentálních limitů vycházejících z platných právních předpisů,tj <.>
<br> zejména podmínek vyplývajících z právní úpravy území chráněných v rámci zákona o ochraně
<br>
1
http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/ipru-kv/hodnoce...
Příloha č. 3 - soulad
1
<br>
PŘÍLOHA 3
<br> Výzvy č.45 nositele IPRÚKV°
A2.1
<br> „CYKLODOPRAVA V.“
<br>
Vzor vyjádření Řídicího výboru IPRÚKV° o
souladu/nesouladu projektového záměru
<br> s integrovanou strategií
<br>
<br> Řídicí výbor IPRÚ Karlovy Vary na základě svého jednání ze dne /DD.MM.RRRR/ konstatuje,že:
<br> 1.níže uvedený soubor projektových záměrů ne/přispívá k naplnění integrované strategie IPRÚKV° <.>
1
<br>
SOUBOR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ výzvy č.45 nositele VZTAŽENÝCH K VÝZVĚ IROP č.51
<br> * v souboru projektových záměrů mohou být zahrnuty rovněž záměry,k jejichž souladu se ŘV nyní nevyjadřuje <.>
Projektové záměry jsou v tomto případě uvedeny pro informaci a budou v rámci výzvy ŘO předloženy později <.>
<br> NÁZEV PROJEKTOVÉHO
ZÁMĚRU
<br> PŘEDKLADATEL POŽADOVANÁ
PODPORA Z ESI FONDŮ
<br> CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
<br>
<br>
<br>
<br>
2.níže uvedený projektový záměr je v souladu/není v souladu s integrovanou strategií IPRÚKV°,opatřením
<br> A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč.související infrastruktury za účelem
zvýšení dopravní mobility obyvatel
<br> NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
<br> NÁZEV PŘEDKLADATELE
<br> ČÍSLO VÝZVY ŘÍDICÍHO ORGÁNU
<br> PŘEDPOKLÁDANÁ POŽADOVANÁ PODPORA Z ESI FONDŮ
<br> CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
<br> HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ PROJEKTU
<br> PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROJEKTU MM/RRRR – MM/RRRR
<br> PŘEDPOKLÁDANÝ (NEJZAZŠÍ) TERMÍN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O
PODPORU NA ŘO
<br> MM/RRRR
<br> Projektový záměr byl předložen v rámci výzvy nositele IPRÚKV° k předkládání projektových záměrů do výzvy č <.>
45 nositele pro výzvu Řídicího orgánu IROP č.51.Projektový záměr byl projednán v pracovní skupině
„Cyklodoprava“ <.>
<br>
1
Není-li projektový záměr součástí žádného uceleného souboru projektových záměrů,vyjádření neobsahuje 1.část
<br> vyjádření ŘV IPRÚKV° <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
3.Vyjádření Řídicího výboru:
<br> Projektový záměr je/není doporučen Řídicím výborem k realizaci v rámci
IPRÚKV°
<br> S uvedeným projektovým zámě...
Příloha č. 2b - návod
1
<br>
<br> PŘÍLOHA 2B
<br> Výzvy č.45 nositele IPRÚKV°
<br> A2.1
<br> „CYKLODOPRAVA V.“
<br>
<br> Pokyny k vyplnění projektového záměru
Předkladatelé na základě výzvy nositele předkládají projektové záměry zpracované v rozsahu
projektové fiše dle přílohy 2 A výzvy.Takto vyplněné projektové záměry budou předmětem
projednání v pracovní skupině,kde se mohou následně upravovat na základě společných diskusí
členů pracovní skupiny.Níže uvedené pokyny slouží jako návod k vyplnění formuláře projektového
záměru <.>
<br> Název projektu
Stručný název projektu umožňující jeho jednoznačnou
identifikaci
<br> Místo realizace projektu
<br> Přesná adresa místa realizace projektu <.>
<br> V případě širší územní realizace přesný popis území
(vymezení obcí,příslušných částí,čtvrtí apod.) <.>
<br> V případě neinvestičních projektů uvedení jednak místa
fyzické realizace (sídlo,příp.místní pobočka příjemce) a
jednak dosahu realizace (např.odkud bude cílová
skupina) <.>
<br> Možno doplnit nepovinnou mapovou přílohou <.>
<br> Jméno/název žadatele oficiální název žadatele
<br> právní forma právní forma v souladu s rejstříkem
<br> jméno statutárního zástupce jméno statutárního zástupce v souladu s rejstříkem
<br> adresa
oficiální adresa,příp.doplněno o adresu pobočky či
místní kanceláře,kde bude projekt administrován
<br> kontaktní osoba
jméno kontaktní osoba,s níž bude nositel komunikovat <,>
zvát ji na pracovní skupiny apod <.>
<br> telefon telefon na kontaktní osobu
<br> e-mail e-mailová adresa na kontaktní osobu
<br> Předpokládaný
harmonogram
<br> zahájení realizace
projektu
<br> termín zahájení fyzické realizace projektu ve formátu
MM/RRRR
<br> Je nutné uvádět reálný odhad zahájení realizace
projektu,který bude vyžadován při prokazování souladu
samotného projektu s tímto projektovým záměrem
(datum zahájení realizace projektu se musí shodovat
v projektovém záměru i žádosti o podporu)
<br> Při plánování odhadu zahájení realizace je nutné brát
v potaz lhůty související s výběrovým řízen...
Příloha č. 2a - projektový záměr
MINISTERSTVO
PRO MiSTNi
ROZVOJ CR
<br> EVROPSKA UNIE A
Evropsky fond pro regionélni rozvoj ‘
<br> Integrovany regiona’lni operaéni program
<br>
<br>
<br>
<br> IPRUKV°
<br>
<br>
<br> PŘÍLOHA 2A
<br> Výzvy č.45 nositele IPRÚKV°
<br> A2.1
<br> „CYKLODOPRAVA V.“
Projektový záměr
<br> Název projektu
<br>
Místo realizace projektu
<br>
Jméno/název žadatele
<br>
právní forma
<br>
jméno statutárního zástupce
<br>
adresa
<br>
kontaktní osoba
<br>
telefon,e-mail
<br>
e-mail
<br>
Předpokládaný harmonogram
zahájení realizace projektu
<br>
<br> ukončení realizace projektu
<br>
<br> počet etap projektu
<br>
<br> termín předložení žádosti o podporu řídicímu orgánu operačního programu
<br>
Zařazení do IPRÚKV°
prioritní oblast IPRÚKV°
A: UDRŽITELNÁ DOPRAVA
<br>
specifický cíl IPRÚKV°
A 2.Zvýšit podíl udržitelných a ekologicky nenáročných forem dopravy na dopravních výkonech
<br>
opatření IPRÚKV°
A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč.související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel
<br>
vazba na aktivitu IPRÚKV°
Výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové infrastruktury
Rekonstrukce a modernizace stávajících cyklostezek a cyklotras
<br>
číslo výzvy nositele strategie
45
<br> Zařazení do operačního programu
operační program
IROP
<br>
prioritní osa
1
<br>
specifický cíl
1.2
<br>
investiční priorita
7c
<br>
číslo výzvy řídicího orgánu
51
<br> Financování
celkové výdaje
<br>
<br> z toho celkové nezpůsobilé výdaje
<br>
<br> z toho celkové způsobilé výdaje
<br>
<br> · z toho požadovaná dotace EU
<br>
<br> · z toho požadovaná dotace SR
<br>
<br> Rozsah každého popisného pole max.2000 znaků včetně mezer
<br> Popis projektu (Problémy,které má realizace projektu vyřešit,přílohou mohou být analýzy,studie apod.)
<br>
<br>
Potřebnost projektu (z čeho vychází potřeba,je podloženo analýzami,je zmapována cílová skupina)
<br>
<br>
Je projekt součástí nějaké strategie (komunitní plán obce,střednědobý plán kraje,program rozvoje obce apod.)
<br>
<...
Příloha č. 1 - kritéria
1
<br>
PŘÍLOHA 1
<br> Výzvy č.45 nositele IPRÚKV°
<br> A2.1
<br> „CYKLODOPRAVA V.“
<br>
<br> Seznam kritérií pro posouzení souladu projektového
<br> záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°
<br>
<br> 1) Nejprve budou jednotlivé projektové záměry posouzeny individuálně dle níže uvedených
<br> kritérií:
<br> Kritéria přijatelnosti Zdroj informací Specifikum kritéria ANO/NE
<br> Projektový záměr je
<br> v souladu s tematickým
<br> zaměřením IPRÚ <,>
<br> opatřením A2.1
<br> Projektový záměr
<br> Opatření A2.1: Rekonstrukce a
<br> výstavba komplexní sítě pro
<br> cyklodopravu vč.související
<br> infrastruktury za účelem zvýšení
<br> dopravní mobility obyvatel
<br>
<br> Potřebnost realizace
<br> projektového záměru je
<br> odůvodněná <.>
<br> Projektový záměr
<br> + příp.jiný
<br> dokument
<br> Řídicí výbor posoudí,zda jsou důvody
<br> uvedené v projektovém záměru
<br> relevantní <.>
<br>
<br> Projektový záměr popisuje
<br> pozitivní dopad projektu na
<br> vymezené území.1
<br> Projektový záměr
<br> - součást aglomerace IPRÚKV°
<br> - má pozitivní dopad na
<br> cílovou skupinu ve výše
<br> uvedeném území
<br> - součástí generelu rozvoje
<br> cyklistické dopravy či
<br> obdobného dokumentu <.>
<br>
<br> Projektový záměr je
<br> v souladu
<br> s harmonogramem
<br> uvedeným ve výzvě <.>
<br> Projektový záměr
<br> - zahájení realizace po
<br> 1.1.2014
<br> - ukončení realizace nejpozději
<br> 30.09.2020
<br>
<br> Projektový záměr má
<br> jednoznačně popsané
<br> financování v souladu
<br> s výzvou <.>
<br> Projektový záměr
<br> - XXX.objem celkových
<br> způsobilých výdajů
<br> (XX 176 470,59 Kč)
<br> - správná výše podílu EU
<br>
<br>
1 V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezené aglomerace <,>
např.pokračování výstavby,rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za
hranicí aglomerace <.>
Území aglomerace musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch <.>
Výdaje spojené s realizací pro...
Výzva 45 - text výzvy
1
<br>
<br> Statutární město Karlovy Vary jako nositel integrované strategie
<br> „Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary“
IPRÚKV°
<br>
vyhlašuje
<br>
<br>
45.výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
pro opatření IPRÚKV°
<br>
A2.1
<br> CYKLODOPRAVA V <.>
<br>
<br> VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘÍDICÍHO ORGÁNU IROP Č.51 –
UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
Identifikace výzvy
<br> Operační program Integrovaný regionální operační program (IROP)
<br> Specifický cíl IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
<br> Číslo výzvy ŘO IROP 51
<br> Číslo výzvy nositele IPRÚ 45
<br> Opatření integrované strategie
A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu
vč.související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní
mobility obyvatel
<br> Podopatření integrované strategie Není relevantní
<br> Druh výzvy pro projektové záměry kolová
<br> Druh výzvy pro žádosti o podporu
v MS 2014+
<br> průběžná
<br> Název pracovní skupiny Řídícího
výboru IPRÚ
<br> Pracovní skupina „Cyklodoprava“
<br> Termíny
<br> Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele IPRÚ
<br> 12.09.2019,12:00
<br> Datum
a čas pro
projektové
záměry
<br> Zahájení příjmu
projektových
záměrů do pracovní
skupiny
<br> 12.09.2019,12:00
<br> Ukončení příjmu
projektových
záměrů do pracovní
skupiny
<br> 10.10.2019,12:00
<br> Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru IPRÚ
<br> 17.10.2019,10:00
<br> Datum
a čas pro
žádosti
o podporu
<br> Zahájení příjmu
žádostí o podporu
v MS2014+
<br> 12.09.2019,10:00
<br> Ukončení příjmu
žádostí o podporu
<br> 30.11.2019,24:00
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br>
v MS2014 +
<br> Datum zahájení realizace
projektu
<br> Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu,na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje.Datum zahájení realizace projektu
může být stanoveno nejdříve na 1.1.2014,a to i v případě,že
první právn...

Načteno

edesky.cz/d/3253281

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   EIA   EIA   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz