« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Záměr pronajmout p. p. č. 3472 v k. ú. Rakovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout p. p. č. 3472 v k. ú. Rakovník
MĚSTO RAKOVNÍK :Rakovník kkkkký kkk
<br> M Ě s 'r o odbor správy majetku MURAXOOSóJ NM Naše značka Vyřizuj e/tel.Rakovník MURA/43328/2019/Da XXXXX XXXXXXXX X X.XX.XXXX OSM/XXXX/XXXX XXX XXX XXX
<br> pdavidova©murako.cz
<br> Záměr města Rakovník na pronájem pozemku
<br> Město Rakovník v souladu s ust.š 39 odst.1 zák.c.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),zveřejňuje záměr pronajmout pozemek parc.č.3472 (991 m2) zapsaný u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Rakovník,na LV 10001,pro obec a k.ú.Rakovník.Město Rakovník si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek případně od záměru odstoupit.Náležitosti nabídky zájemce: a) přesnou identifikací žadatele
<br> - u právnické osoby IČ,název a sídlo firmy V souladu s výpisem z obchodního rejstříku <,>
<br> — u fyzické osoby jméno a příjmení,datum narození a adresu trvalého pobytu vsouladu s údaji
<br> v občanském průkazu,telefonní spojení <,>
<br> b) nabízenou výši nájemného,minimální nabídková cena je stanovena na 50,- Kč/mzlrok,c) účel nájmu d) případné podmínky,které zájemce považuje za nutné,aby byly uvedeny v nájemní smlouvě <.>
<br> Upozornění: Zveřejněním záměru je naplňována povinnost stanovená zákonem o obcích za účelem možnosti vyjádřit se
<br> a předložit případné nabídky.Zveřejnění záměru není veřejným příslibem dle ust.© 1732 zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) ani vyhlášením veřejné soutěže onejvhodnější nabídku dle ust.© 1772 OZ či veřejnou nabídkou dle ust.5 1780 OZ,nejedná se XXX o veřejnou zakázku podle zvláštního zákona <.>,Své nabídky či vyjádření zasílejte v řádně zalepené obálce nebo osobně předejte do podatelny MěU Rakovník tak,aby byly doručeny nejpozději dne 26.09.2019 na adresu: Město Rakovník,odbor správy majetku,Husovo nám.27,269 18 Rakovník.Na nabídky a vyjádření došlá po tomto datu nebude brán zřetel.Na obálku do levého dolního rohu uveďte heslo: „nájem...

Načteno

edesky.cz/d/3253192

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz