« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/606 v úseku Rynholec-Vašírov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Objednatel (stavebník):
<br> Investor:
<br> tel.: 777 690 022,e-mail: frolik@adsum.cz
<br> Vypracoval:
<br> Èíslo zakázky:DIO-133-7/2019-4
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> Mìøítko:
<br> Poèet formátù:
<br> Èíslo pøílohy:
<br> srpen 2019
<br> RDS
<br> -
<br> 4xA4
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Stavba:
<br> Objekt:
<br> Èást objektu:
<br> Dopravnì inženýrské opatøení - DIO
<br> ADSUM spol.s r.o <.>
Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> provozovna: Lidická 7,273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
<br> e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
<br> IČ: 451 44 991,DIČ: CZ 451 44 991,KB Kladno,č.ú.807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze,spisová značka C7462
<br> Paré:
<br> Zodpovìdný projektant,kontrola:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ
<br> II/606
VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ
<br> REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTÙ
<br> 4 <.>
etapa 3,okres Rakovník
<br> Èást.uzavírka sil.II/606 v km 10,400 - 12,227
Lány Vašírov - Rynholec
<br> Krajská správa a údržba silnic Støedoèeského kraje
pøísp.org.Stø.kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> SILNICE GROUP a.s <.>
Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1
<br>
<br> Celková situace stavby
II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí,rekonstrukce silnice a mostù
<br> etapa 1
km 0,000-4,133
<br> etapa 2
km 4,133-10,400
<br> etapa 3
km 10,400-15,341
<br> 606
<br> 237
<br> 238
<br> 236
<br> 116
<br> 6
<br> D6
<br> 236
<br> D6
<br> D6
<br> 606
<br> 606
<br> OBJ.TRASA
D6
<br> OBJ.TRASA
D6
<br> DIO 4.- èásteèná uzavírka Vašírov - Rynholec
km 10,400 - 12,227
<br> DIO 4 <.>
<br> ÈÁSTEÈNÁ
UZAVÍRKA
<br> SSZ
<br> SE
M
<br> A
FO
<br> R
<br> SEM
A
<br> FO
R
<br> 236
<br> 606
<br> 236
<br> 606
<br> 606
<br> 606
<br> 236
<br> 23623
<br> 2373
<br> 2373a
<br> 2373
<br> 236
<br> 606
<br> OBJ.TRASA
Vašírov,Lány
<br> SOUVISEJÍCÍ
ÚPLNÁ UZAVÍRKA
SILNICE III/23623
<br> ÈÁSTEÈNÁ
UZAVÍRKA
<...
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na sil. II/606 v úseku Rynholec-Vašírov
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník <,>
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Rakovník
Odbor dopravy
<br>
<br>
PID:
<br> MURAX00S70XK
MURAX00S70XK
<br>
<br> Spis.zn.: OD01/43578/2019/Vav SILNICE GROUP a.s <.>
IČO 62242105
Na Florenci č.p.2116/15
110 00 Praha <,>
kterého zastupuje
ADSUM spol.s r.o <.>
IČO 45144991
Havlíčkova č.p.923
273 51 Unhošť
<br> Č.j.: MURA/43710/2019
Vyřizuje:
Tel.:
Email:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XXX XXX
rvavruskova@murako.cz
<br> V Rakovníku dne: 11.9.2019
<br> Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OD01/43578/2019/Vav <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“),příslušný k výkonu
přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu
Rakovník podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),na základě žádosti kterou dne 22.8.2019 podala společnost SILNICE GROUP a.s <.>,IČO
62242105,Na Florenci č.p.2116/15,110 00 Praha (dále jen „žadatel“),a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR č.j.KRPS-247216-2/ČJ-2019-011206 ze dne 9.9.2019
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích na silnici č.II/606 v úseku Rynholec – Vašírov,z důvodu částečné
uzavírky silnice č.II/606 – km 10,400-12,227,a s tím související úplné uzavírky silnice
č.III/2373 v obci Rynholec a úplné u...

Načteno

edesky.cz/d/3253191

Meta

Dopravní informace   Pronájem   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz