« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 19. září 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
M6sto Litovel Pozvenka Starosta m6sta Litovel XXXXXX XXXXXX svolXvX veieinX,X.zaseddni Zastupitelstva mXsta Litovel,kter6 se kon6 ve Etvrtek dne 19.z6ii 2019 v 15:00 hodin ve velk6 zasedacf mistnosti budovv 2 M6stsk6ho tiiadu Litovel Proqram: 1.Zahdieni,schvdleni ov6iovatelt z6pisu/ndvrhov6 komise 2.Schvdleni programu jedn6ni 3.Ocen6ni reprezentant0 TJ Vodni sporty Litovel a maioretek Linetbells Litovel 4.lnformace ke zm6n6m provozu Finan6niho fiadu v Litovli 5.Kontrola usnesen[ Zastupitelstva m6sta Litovel,informace z Kontrolniho a Finan6nlho v,fboru 6.Rozpo6et m6sta Litovel na rok 2020 7.Rozpo6tov6 zm6ny 8.Hospodaieni s majetkem m6sta 8.1.Odprodej 6dsti pozemkb 157712 zahrada a 158219ost.plocha v k.ti.Litovel 8.2.Odprodej 66sti pozemku parc.6.58/18 ostatni plocha v k.ti.Vfska u Litovle 8.3.Odprodej 66sti pozemku v Myslechovicich 8.4.Odprodej pozemku parc.6.550/3 v k.ti.Undovice,m[stnf 6dst Biezov6 8.5.Prodej pozemk[r pro stavbu bytoWch dom0 v lokalit6 Severnl ul.v Litovli 8.6.Smdna/prodej nemovitosti v k.ti.Myslechovice 8.7.Sm6na pozemk& v k.ti.Litovel 8.8.Vypoi6d6nf pozemktr - most pies Mlfnskli potok 8.9.Vybofddenf pozemkr} - XXXXXXXX,vyistavba RD - smXna s SPU X.XX.Bez(platnli pievod pozemkfi z majetku Olomouck6ho kraje 8.11.Poddni 26dosti o dotaci - Cyklistickd stezka Tii Dvory - Litovel v soub6hu slll447 SFDl 8.12.Regenerace panelornfch sidli5t Uni6ovsk6ho piedm6sti lV.etapa - Z5dost o dotaci 8.13.Cyklistickd stezka pod6l 111449,v k.ti.Litovel - piijeti dotace 8.14.Piijeti dotace z Operadnfho programuZP - Sb6rnf dvfrr Litovel,k.ti.Nasob&rky 8.15.Rekonstrukce lesnf cesty za lesnf Skolkou v Litovli - piijeti dotace 8.16.Sm6nnd smlouva a smlouva o smlouv6 budouci o ziizeni v6cn6ho biemene vjezdu 8.17.Darovaci smlouva mezi m6stem Litovel a Hasi6sklim zdchrannlim sborem Olomouck6ho kraje o bez0platn6m pievodu osv6tlovacfho bal6nu POWERMOON vdetn6 pifslu5enstvI 8.18.Dodatek d.1 ke kupni smlouv6 9.H0zn6 9.1.Smlouva o spoluprdci obci 9.2.Pifprava prostor pro,<,> M...

Načteno

edesky.cz/d/3252362

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz