« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení o zahájení řízení bez ústního jednání a místního šetření - Obec Senice na Hané - povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV do vod povrchových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
' IlI LITOVEL M6stskf fiiad Litovel Odbor Zivotniho Prostiedi Nim.Pi.Otakara 77811b,784 U Litovel e.i.: t-tt 1747612019 s[.znaEka: ZP 170/2019AAm Spisovf 2nak231.2.skartaeni znak A5 Vytizuje: AmbroZovi Alena Bc.Tel.: +420 585 153 260 E-mail : ambrozova@mestolitovel'cz Litovel Datum: 10.09.2019 MULIXOOLI1Z5 ' flilnniltmffi[ullHl OZNATUENi veiejnou vYhli5kou o zah6jeni h]n'enibez ristniho jednrlni a mistniho Setfeni M6stsklf riiad Litovel,odbor Zivotniho prostiedi,jako vEcnd a mistn6 piisluSn;f vodopr6vni riiad podle ustanoveni $ 104 odst.2 pism.c) a $ 106 odst.I zitkona a.2541200l Sb <.>,o vod6ch a o zmdn6 n6kterychz6konri (vodni z6kon),ve znEni pozdEjSich piedpisri,ustanoveni $ 11 z6kona d.500/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,ve znlni pozd6jSich piedpisri,ustanoveni $ 25 pism.b) a $ 27 zitkonaE,<.> 274l2}0l Sb <.>,o vodovodechakanalizacich pro veiejnou potiebu a o zmdnE ndkterych zrikonri (ztkon o vodovodech a kanalizacich),ve zndni pozd6j5ich piedpist a s ptrsobnosti speci6lniho stavebniho riiadu podle ustanoveni $ 15 odst.5 vodniho zikona,$ 15 odst.I pir-.d) a $ 94j odst.I zirkona d.18312006 Sb <.>,o tzemnim pl6nov6ni a stavebnim iiidu istavebni,ikonl,ve zn6ni pozdEj5ich piedpisri,v souladu s ustanovenim $ 1 l5 vodniho zifl

Načteno

edesky.cz/d/3252361

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz