« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/449, II/635, III/4441, III/4498 Mostr ev.č. 4498-6 Nové Mlýny - oprava mostu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stski fiad Litovel Odbor dopravy ndm.Pi.Otakara 77712,784 U Litovel OZNAMET1 VENEJNOU VYHLASKOU opatfeni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 [pravy provozu na pozemnich komunikacich M6stskf fiad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5nf org6n st6tni spr6vy podle ust.$ 124 odst.6 z1kona 6.36i/2OOO Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6n[ pozd6j5ich piedpis0 (ddle jen,<,> z6kon o silnidnim provozu"),obdEet dne: 05.09.2019 od Hro5i stavby Morava a.s <.>,Pr0myslov6 955/4,TTgOO Olomouc,ICO: 285 97 460,zastoupen6 na z6klad6 pln6 moci SEKNE sr.o <.>,Hamersk6 12,772 OO Olomouc,leO: OZg 63 701,Zddost o stanoveni piechodne upravy provozu na pozemnich komunikacich - sil.llt449,ll/635,<,> lll4441a lll/4498 z d0vodu realizac;e stavby: 'Most ev.d.4498-6 Nov6 Mlfny" - oprava mostu.Pr5ce budou probihat v terminu od 23.09.2019 do 31.12.2019.K Z6dosti piechodn6 ripravy provozu bylo piedloZeno piedchozi pisemn6 doporu6eni dotdeneho org6nu Policie en fraisfeho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO Olomouc,Dl,Kosmonaut& 10,771 36 Olomouc,ze dne: 02.09.2019 pod 6j.: KRPM-1O53OO-1/oJ-2019 -140506.M6stskf uiad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni 26dosti v souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) z6kona o silnidnim provozu v n6vaznosti na ust.g 77 odst.5 z6kona o silni6nim provozu a ust.S 171 zdkona e.50012004 Sb <.>,sprSvni idd,ve zn6n[ pozd6j5ich piedpisir (,d6le jen spr6vni fad') stanovi piechodnou 0pravu provozu na pozemnich komunikacich misto piechodntl ripravy: sil.ll/449,ll/635,llll4441a Ill/4498 d0vod piechodn6 0pravy: "Most ev.6.4498-6 Nov6 Mlfny'- oprava mostu.termin fpravy: od 23.09.2019 do 31.12.2019 po nabyti tiEinnostiOOP stanoveni M6sto Litovel tCo: oozggree 0.ridtu: 362081 1/0'100 lD datov6 schr6nky: 4ruMs3 Tal.; +420 585 1 53 1 1 I E-mail : sekretariat@mestolitovel.cz www.lltovel.eu :,e.j.: ttr trzsonalg i,<.>,' f-i[6ygl,<,> :: rLf i.<.> -.LDatum: 9"09,2019Sp.zna6ka: DOP: 393/20'19 MSe ',<,> :' Tel.:585153251 E-mail: sekanina@mestolitovel.cz Oprdvn6n6 rilednl,osoba po v...

Načteno

edesky.cz/d/3252360

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz