« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - žel. přejezd sil. III/44815(P7633) a žel.přejezd na veřejně přístupné účelové komunikaci (P7634) v obci Senice na Hané

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
M6stskf 6iad Litovel Odbor dopravy ndm.Pl.Otakara 77712,784 01 Litovel OZNAMEU1 VENEJNOU VYHLASKOU opatieni obecn6 povahy stanoveni piechodn6 f pravy provozu na pozemnich komunikaclch M6stskf riiad Litovel,odbor dopravy,jako piislu5ni orgdn stfrtni sprdvy podle ust.$ 124 odst.6 z6kona C.3Oi/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich,ve zn6ni pozd6j5ich piedpist (d6le ien,<,> z6kon o silnidnim provozu"),<.>.obdriel dne: 02.09.2019 od $IGNALBAU a.s <.>,Mo5t6nickd 6014a,XXX OZ pierov lll - LovXXlce,tCO: XXX XX XXX,zastoupen6 na 2-6klad6 pln6 moci Dopravni zna6en[ Svoboda,Olomouc s r.o <.>,Pavelkova 222t2,779 0O Bystrovany,iLO.278 48 116,26dost o stanoveni piechodn6 gpravy provozu na pozemnich komunikacich,sil.li1/44815 a veiejnE piistupne [6elove komunikaci v' obii Senice na Han6 z dfrvodu realizace stavby: "Oprava kabelizace a n6hrada KO po6ita6i n6prav Senice na Han6".Pr5ce budou probihat v termlnu od 07.10.2019 do 24.10.2019.K 26dosti o stanoveni piechodn6 ripravy provozu n_a pozeinnich komunikacich bylo piedloZeno piedchozi pisemn6 doporudeni dotden6ho orgdnu Policie CR Kra;sk6ho ieditelstvi policie Olomouck6ho kraje,UO'Olomouc,bl,ze dne: 27.08.2019 pod 6.j.: KRPM-102999-1/CJ-2019-140506,d6le bylo dolb2eno pisemn6 doporu6eni Spr6vy 2elezni6ni dopravni ces'.y.s.o <.>,Oblastni ieditelstvi Olomouc,Nerudova 77311,779 00 Olomouc,ze dne: 06.09.2019 M6stskf fiad Litovel,odbor dopravy,po posouzeni 26dgsti t'souladu s ust.$ 77 odst.1 pism.c) zfukona osilni6nim provozu vn6vaznosti na ust.S 77 odst.5z6kona o silniCnfm provozu a ust.$ 171 zAkona e.50012004 Sb <.>,spr6vni i5d,ve zn6ni pozd6j5ich pfedpis0 (,d6le jen spr6vni fad") stanovi piechodnou fpravu provozu na pozemniclt komunikaclch misto piechodn6 ripravy: Zel.piejezd sil.Ill/44815 (P7633) a 2e!.piejezd na veiejn6 pilstupn6 [6elov6 komunikaci (P7634) v obci Senice na Han6 M6sto Litovel tCo: oozggtea e.0dtu: 362081 1 /01 00 lD datov6 schrdnkyl 4rub4s3 Tel.: +420 585 153 'l 1 1 E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz w...

Načteno

edesky.cz/d/3252359

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz