« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - KÚOK - Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecného praktické lékařství /ambulatní péče/ pro území Červenka, Litovel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
d.j.KUoK 9448512019
sp.zn.KUOI(887 27 t2o19l OZl857
<br> Krajskf Iiad Olomouck6ho kraje
vyhlaSuje
<br> podle cdsti desdt6 zikona e.4811997 Sb <.>,o veiejn6m zdravotnim
poji5tdni a o zmen6 a doplndni n6ktenich souvisejiclch zdkonl,ve zn6ni
pozd6j5ich piedpisr} na z6klad6 n6vrh0 Vieobecn6 zdravotnl poji5tovny
eR,Zdravotni poji5t'ovny ministerstva vnitra eR,Vojensk6 zdravotni
pojiStovny eR,Oborov6 zdravotnI pojiSfovny zam6stnanci] bank <,>
poji5toven a stavebnictvi,Cesk6 prtmyslov6 zdravotni
pojiStovny,RBP,zdravotni pojiStovny a Zamdstnaneck6 poji5tovny
Skoda
<br> vfb6rov6 iizeni
<br> na uzavienl smlouvy o poskytov6ni a_Uhrad6 hrazenlich slu2eb
se V5eobecnou zdravotni poji5tovnou CR,Zdravotni pojiStovnou
ministerstva vnitra eR,Vojenskou zdravotnl pojistovnou eR,Oborovou
?dravotni pojiSfovnou zam6stnanct bank,pojiSt'oven astavebnictv[ <,>
Ceskou primyslovou zdravotnI pojiSfovnou,RBP,zdravotni pojiStovnou
a Zam6stnaneckou pojiSt'ovnou Skoda v oboru v5eobecn6 praktick6
l6kaistvi (ambulantni p66e) pro 0zemI Cervenka.Litovel <.>
Lhtta,od ktere je tieba zajistit poskytov6ni zdravotnich sluZeb,kter6
jsou piedm6tem uj,bdrov6ho iizeni: 1.12.2019 <.>
<br> Piihl65ku s poZadovanfmi piilohami doru6te do 24.10.2019 vdetnd
na adresu:
<br> Krajskf Iiad Olomouck6ho kraje
odbor zdravotnictvI
Jeremenkova 1191140a
779 00 Olomouc
<br> K piihl65ce.) piipojte tyto piilohy:
- nabidku,ve kter6 uved'te rozsah nabizen6 p66e,adresu mlsta
<br> poskytov6ni zdravotnich sluZeb,provoznI hodiny,person6lni
obsazenl,pracovni (vazky,technick6 a v6cn6 vybaveni a piip <.>
i dalSi informace o sv6m zdmiru <,>
<br> - piehled praxe uchaze6e v piislu5n6m oboru <.>
Uchazee je povinen prok6zal,Ze spliuje,nebo je ve lhtrt6 stanoven6
ve vfb6rov6m iizeni (1.12.2019) schopen splnit,piedpoklady
pro poskytov{ni hrazen'ich sluZeb v piisluSn6m oboru zdravotni pede <,>
kteni je piedm6tem vfb6rov6ho iizeni <.>
<br> lnformace na telefonnim disle: 585 508 573
') Vzory tiskopis0 jsou zveiejn6ny na www.olkraj.cz,slo:ka zdrav...

Načteno

edesky.cz/d/3252357

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz