« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Okresní soud v Olomouci - Výzva ve věci určení data smrti zemřelého Bohumila Horňáka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva
dislo jednaci: 39Nc 1,901/201.9- 1,1
<br> USNESENi
<br> Okresni soud v Olomouci rozhodl samosoudkl'niJUDr.Hanou Hainovou ve vdci
<br> zemiel6ho: Bohumil Hoti6k,n^rozeny dne 9.1.1'.L951
tr-vale b,vtemJeSov 39,783 24Luk6' <,>
<br> zas toupen6ho oPatrovnik ern pr o lizeni
advokitkou Mgr.Libu5i Ondted5ovou <,>
sidlem Jungmannova 153 / 12,779 00 Olomouc
<br> o urdeni data smrti zemlel6ho
<br> takto:
<br> soud vydivh tuto vyhlasku
<br> Yyzyvir se kaidf,kdo zni okolnosti,z ntchi,Ize zjistit darum smrti zemiel6ho Rohumila
I{ori6ka,nebo kter6 by k takov6mu ziiStdni mohly v6st,kdo m6 informace o poslednim
zjiitdn6m pohybu zemiel6ho a poznatkv o XXX,kdy ho naposledv viddli iivXl-ro,aby o nich podal
r.e lhritd 1 mdsice od uveieindni t6to rryh165kv zprivu podepsan6mu soudu <.>
<br> OdfivodnEni
<br> Obecni riiad Bouzov jako riiad matndni oznimll zdejiimu soudu dne 7.8.2019,i.e na zlHadd
Listu o prohlidce zemiel6ho Bohumila Hori6ka nelze zjistit konkr6tni datum jeho smru.Soud
proto posrupoval podle ust.S 60 z.i.s.a zahijll iizeni o utieni data smrti Bohumila Horiika <.>
<br> Podle piipojen6ho Listu o prohlidce zemiel6ho,tento bf i nalezen mrtev dne 30.7.2019
v obci Luk6,d6stJeiov 39,piiiemi dafum jeho smrti bylo urdeno odhadem <.>
<br> Po upl1,nu( lhrity uveden6 v t6to
"ryhli5ce
<br> soud rozhodne o urdeni data smrti zemiel6ho <.>
<br> Llr'edeni thrita skondi nejpozddji dnem 14.10.2019
<br> Poudeni:
<br> Proti tomuto usneseni neni odvol6ni piipustn6 <.>
<br> Olomouc 5.9.201.9
<br> JUDr.Hana Hajnov6,v.r <.>
samosoudkvnd
<br> Shodu s pn'opisem powrzuje Hana Zabloudilovi

Načteno

edesky.cz/d/3252356

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz