« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice" Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice" Dokument ke stažení
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> VE STEJNÉ LHUTÉ
VWÉŠENO 1 ELEKTRONICKY
<br> www.praha15.cz
<br> ÚŘAD ı^nflɱš"xlLš,ì-š;"š-ćˇfi-Íslš"ı""ì' pmłáà 15
Vyväăflrıfl dna mute dna
<br> øıııIııı:ıııııııIı-IııılıIIIIIIll-III
<br> dle rozdělovníku
ı ı fl n ı
<br> Praha dne 9.září 2019
Č.j.: MZP/2019/710/8075
Vyřizuje: Ing.Pišová
Tel.: 267 122 473
E-mail: Petra.Pisova@mzp.cz
<br> /M 7 mI,w „m
""šóš~ššøšš'ø‹27,""ˇ ""-ˇ Pcıčat Iiatù:
<br> Věc' Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 sh.<,>
O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon") - oznámení veře.iného projednání dokumentace
VI.Ivů záměru na životní prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad
oznamuje,že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona
<br> ve smyslu § 21
záměru
<br> písm.c) zákona,Vám
<br>,<,> Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice"
i
<br> se bude konat V níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě.1 J
r
<br> Místo' 10 1
I
<br> 1 ą
<br> Datum:
Cas"
<br> Úřad městské části praha
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
(zastupitelský sál,budova A,1.patro)
19.září 2019
15:00 hod <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst.2 zákona neprodleně
zveřejní informaci O místě a času konání veřejného projednání na úředních deskách.Zároveň
V souladu s § 16 odst.2 zákona dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (Petra.Pisova@mzp.cz),popř <.>
písemně příslušný úřad O dni zveřejnění informace o veřejném projednání na úřední
desce,a to v nejkratším možném termínu <.>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
ı:›osta@mzD.cz
ISDS: 9gsaa×4
WWW.MZD.C2
<br> nnuç-ı.gııı,ınıu
<br> 1/3
<br> ni
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní...

Načteno

edesky.cz/d/3250370


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz