« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Zveřejnění záměru města - pronájem části pozemku v k.ú. Nová Ves u Litovle, parc. č. 186/4 v areálu bývalého lomu v Nové Vsi u Litovle

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190911150905 Pronájem koupaliště Nová Ves
Lltovel
M6sto Litovel zveiejiuje v souladu s ust.$ 39 odst.I zdkona a.128/2OOO Sb.<,>
<br> o obcich (obecni ziizenT),ve znlrri pozdejSich piedpisri
<br> a ! Y,aazarnet mesta,pronaJem
<br> 66sti pozemku,parcela 6islo 18614,y
areilu bfwal6ho lomu v Nov6 Vsi u Litovle <,>
<br> kterf slouZi ke koupini <.>
<br> Oblibeny areal se nachazi
Nova Ves,piibliZnd 5 km od
piirodni koupS.ni
<br> v mistni cAsti
Litovle.Nabizi
v piekr6rsnem
<br> prostiedi zatopen6ho
lomu (moravski droba),s piirodni vodou,d6ste6nE upravenou obl6zkovou
pl62i.K dispozici je odstavn5.plocha k parkovAni aut <.>
<br> Z6mEr - proniiem:
<br> cca 3OO m2 z pozemku.parc.6.186,ostatni plochal iin6'
plocha,z celkovd vymery pozemku,z ll
604 rr,2,v k.ti.Novd Ves u Litovle <,>
v arealu byvaleho 1omu.Pozemek,parcela
6is1o 186 I 4 slouZi jako rekreadni zAzemi pro
n6.vStEvniky,kteii vyttZivaji piirodni
koup6.ni v lomu <.>
<br> Podminhv pron6.imu:
<br> zajiSteni obderstveni pro niv5t6vniky piirodniho zatopeailho lomu <.>
<br> Zptrsob zajiSteni: mobilnim zp{rsobem - stdnek s pienosnym posezenim <,>
kterf nebude mit pevnf zdklad,<,> zaji5t6ni mobilniho WC pro
n6v5t6vniky areilu v dobE sezony <.>
<br> Nijemni smlouva bude uzaviena na dobu neuriitou.s mEsi6ni
vf'povEdni lhritou.podanou k 3O.1O.piislu5n6ho kalendrefaiho roku <.>
<br> Minimdlni WSe smluvniho n6jemneho bude cinit 2OOO.-K6/mEsic
v sez6nu v t5rto m6sice: kvEten,6enren,Eenzenec,srpen a ziii <,>
kaZdoroEnE <.>
<br> ZveiejnEno 10.9.2019
<br>
<br> Ostatni informace:
<br> o Na 66sti pozemku je uoist6n st6nek,vietn€ vodovodni a elelrtrick6
piipojky,kter6 poiidil vlastnik pienosn6ho stdntu vlastnim n6kladem <.>
Ob6 piipojky vedou pies pozemeL m6sta,lrterf neni piedm6tem
pronijmu <.>
<br>.N6jem bude dle posledni smlouvy ukonden k datu 31' 12.2019 <.>
<br> o Da15i podminlry budou piedmEtem n6jemni smlouvy'
<br> Zvetqndni zAmEru,vdetnd stanovenych podminek,bylo projedn6no a schv6leno na
16.schrizi rady mEsta Litovel,dne29.srpna 2O19,usn.Eislo 671116 <.>
<br> Pisemn6 p...

Načteno

edesky.cz/d/3249877

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz