« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Oznámení o zahájení územního řízení - "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení územního řízení - "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" Dokument ke stažení
nv n.n.Éľadovà ćı o:.čizø' Počet łiötù: LI ı ı ıI- `›: É ".I ÚŘAD MÉ$'TSKÉ ČÄÉSTI Hmxflıflx -15 \/çväššnflı dnızı" - - Sejmııto dne 4: 41 *E;ø` MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ Městská část Praha 16 /m.Iv/% łøžêšž,zz/7 ÚMČ P15 41341/2019/OST/AHe I VÁŠ DOPIS ZN.: ćê.<.> NAŠE ZN.: VYŘIZUIE: TEL.: FAX : E-MAIL: 32661/2019/0ST/AHe Ing.Andrea Hejdučlçová 281 003 323 274 864 756 AndIlea.Hejduokova@p1lahaI5.02 vč STEJNÉ LHUTÉ DLE ROZDELOVNIIMESEN0 l ELEKTRONICKY www.praha15.cz DATUM: 9.9.2019 äł OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ TA-Mobile Czech Republic a.s <.>,IČO 64949681,Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha-Chodov,kterého zastupuje Pľojekting s.r.o <.>,IČO 24707066,Lešenská 547/3,181 00 Praha-Troja ! š (dále jen "žadatel") dne 4.7.2019 podal a dne 5.8.2019 doplnil Žádost O vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Rozšíření sítě T-mobile v ulici Švehlova,Praha 15- Hostivař" Í I ł š › (dále jen "stavba") na pozemcích par.č.2768/1,1761/148,2661/6,370/70,370/254,370/1,370/57 V katastrálním území Hostivař (dále jen,<,> stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.Stavba obsahuje: Š 1 ! š I Jedná se O 2 lokality,ve kterých bude umístěno 6 ks HDPE trubek spol.T-Mobile Czech Republic,a.s.o celkové délce cca 300 m.Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm.o) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude p...

Načteno

edesky.cz/d/3247314

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz