« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - KÚOK - oznámení o převzetí zdravotnické dokumentace od poskytovatele zdravotních služeb - MUDr. Josef Sklenář - místo poskytování zdrav.služeb Červenka, Nádražní 105 a Mladeč, Nové Zámky 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
VdS dopis d.j.lZe dne KRAJSKY UnAO OLOMOUCKET+O Xne.le Odbor zdravotnictvi lng.Bohuslav Koldi,MBA - vedouci Jeremenkova 119114Oa 779 00 Olomouc tel.: +420 585 508 858 datov6 schr6nka: qiabfmf email: posta@olkraj.cz www.olkrai.cz Podet list0: 1 PoEet piiloh: 0 Podet list0/svazkt piiloh: 0 NaSe 6j./Sp.sk.zn.lP ozn1mka KUOK 937812019 Vyiizuje/Tel.Alena Rozsivalov6 585 508 581 Olomouc 6.9.2019 OZNAMENi Krajski [iad Olomouck6ho kraje,odbor zdravotnictvi,oznamuje,Ze ke dni 6.g.2019 pievzal zdravotnickou dokumentaci ptivodn6 vedenou u poskytovatele zdravotnich sluieb: MUDr.Josef Sklenii Misto poskytov6ni zdravotnfch sluZeb: Sternberk,Sadovd 7,pse 7gS 01 eervenka,NSdraZni 105,PSe TB401 Mlade6,Nov6 Z6mky 2,PSe 784 01 teo:tlzzgaqz Odbor zdravotnictvi Krajskeho 0iadu Olomouck6ho kraje zajisti na zeklad6 Z6dosti poiizeni viipis& nebo kopil dokumentace nebo pied6ni zdravotnick6 dokumentace podle $ 57 odst.3 plsm.c) a d) z6kona e.37212A11 Sb <.>,o zdravotnich slu2b6ch,v platn6m zndnI poskytovateli zvolen6mu pacientem.Zidost o piedini zdravotnick6 dokumentace musi blit pisemn6 a musi obsahovat: 1) Jmeno a piijmeni pacienta 2) Rodn6 6[slo pacienta (pokud neni piiddleno,tak datum narozeni) 3) Trval6 bydli5td pacienta 4) N6zev a adresu novd zvolen6ho poskytovatele zdravotnich sruzeb 5) N5zev a adresu p&vodniho poskytovatele zdravotnich sluZeb 6) Telefonicky/e-mailovli kontakt 7) Podpis pacienta nebo jeho zdkonn6ho z6stupce Z6dosti o pied6ni zdravotnick6 dokumentace zasilejte na adresu: Krajskf [iad Olomouck6ho kraje Odbor zdravotnictvl Jeremenkova 1191i4Aa 779 00 Olomouc r'i.iij5&"1'tiHaf /?'/ rf; - vl ::',L"i;,<,> <.>,<,>.j ii{(dt-iS KRAIE I,':i::,-.r;:diavotnictvf 6 lng.Bohuslav Kol5i,MBA vedouci odboru zdravotnictvi

Načteno

edesky.cz/d/3246332

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz