« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Výzva k podání nabídky na VZMR - Úpravna vody Pečky, zdroj Tatce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ PD, ÚV Tatce, 02 Prohlídka místa plnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br> VZMR na služby "Úpravna vody Pečky,zdroj Tatce"
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
9.PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
<br>
Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 30.07.2019 v 11:00 hod.se schůzkou na místě samém – před
vstupem do objektu čp.181,Tatce,Středočeský kraj.Účastníci se podepíší do presenční listiny,uvedou název
společnosti,IČ,jméno a příjmení zúčastněného a e-mailovou adresu <.>
<br> Kontaktní osoba ve věci organizace prohlídky místa plnění: Ing.Věra Růžičková,tel.: 606 635 682,e-mail:
vera.ruzickova@pecky.cz
<br>
<br>
Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného
<br> zjištění všech údajů,které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a
<br> rizik <.>
<br> Zadavatel nebude v průběhu plnění veřejné zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany dodavatelů <,>
<br> jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě v té době dostupných
<br> informací <.>
VŘ PD, ÚV Tatce, 01 Zadávací dokumentace vč příloh
V�-PD,�V Tatce,01 Zad�vac� dokumentace.pdf Město Pečky Masarykovo nám.78,Pečky Strana 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU "Úpravna vody Pečky,zdroj Tatce" 2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Zadavatel: Město Pečky Zástupce zadavatele: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX – starostka města Sídlo: Masarykovo nám.XX,XXX 11 Pečky IČ: 00239607 DIČ: CZ00239607 Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXXXX XXXXXXX / Ing.Věra Růžičková Telefon: XXX XXX XXX / 606 635 682 E-mail: projekty@pecky.cz / vera.ruzickova@pecky.cz 3.INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby Předmět plnění veřejné zakázky: v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací - polohopisné a výškopisné zaměření - projektová dokumentace pro vydání společného povolení vč.vypracování plánu BOZP - inženýrská činnost k zajištění vydání společného povolení - projektová dokumentace pro provádění stavby,vč.soupisu stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového projekčního kontrolního rozpočtu stavby - výkon autorského dozoru - dokumentace skutečného provedení stavby podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném návrhu smlouvy o dílo,který je přílohou č.4 zadávací dokumentace Přílohou č.3 zadávací dokumentace je technické zadání,které obsahuje: - popis stávajícího stavu čerpací stanice pitné vody,zdroj Tatce a popis požadavků na projekt úpravny vody – zpracováno dne 22.07.2019 ve spolupráci s Ing.Adamem Brantem,jednatel společnosti Pečecké služby,s.r.o <.>,Tř.Jana Švermy 49,289 11 Pečky,IČ: 26143551 - mapu pozemků prameniště Tatce - protokoly o zkoušce č.2701/1/2018,905/1/2019,1497/1/2019 VHS Vrchlice – Maleč,a.s.ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR na služby "Úpravna vody Pečky,zdroj Tatce" Strana 2 z 13 - hydrogeologický posudek zpracovaný v k...
VŘ PD, ÚV Tatce, 00 Výzva k podání nabídek
Město Pečky
<br> Masarykovo nám.78,Pečky
<br>
Strana 1 z 2
<br>
ní práce
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br> 1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br>
"Úpravna vody Pečky,zdroj Tatce"
<br>
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
Zadavatel: Město Pečky
<br> Zástupce zadavatele: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX – starostka města
<br> Sídlo: Masarykovo nám.XX,289 11 Pečky
<br> IČ: 00239607
<br> DIČ: CZ00239607
<br> Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXXXX XXXXXXX / Ing.Věra Růžičková
<br> Telefon: XXX XXX 064 / 606 635 682
<br> E-mail: projekty@pecky.cz / vera.ruzickova@pecky.cz
<br>
<br> Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
(dále „ZZVZ“) <.>
<br>
<br> 3.ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci <.>
<br> Kompletní zadávací dokumentaci zadavatel uveřejní na profilu zadavatele https://www.vhodne-
<br> uverejneni.cz/profil/00239607 a na úřední desce města https://www.pecky.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-
<br> 2.html
<br>
<br> 4.LHŮTA,MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK
<br>
Lhůta pro podání nabídek: Datum: 06.08.2019 Hodina: 15:00
<br> Adresa pro doručení nabídek: Město Pečky,Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> Nabídka bude doručena na výše uvedenou adresu poštou nebo osobně do podatelny v 1.patře MěÚ
(rozhodující je datum a hodina převzetí zadavatelem) v úředních hodinách MěÚ:
<br> Pondělí 6:30 – 11:00 12:00 – 17:00
Úterý 6:30 – 11:00 12:00 – 15:00
Středa 6:30 – 11:00 12:00 – 17:00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VZMR na služby "Úpravna vody Pečky,zdroj Tatce"
<br>
Strana 2 z 2
<br> Čtvrtek 6:30 – 11:00 12:00 – 15:00
Pátek 6:30 – 11:00 12:00 – 13:30
<br> nebo po telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci veřejné zakázky <.>
<br> Nabídka bude předložena v jednom originále,v listinné podobě,v č...

Načteno

edesky.cz/d/3240926

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz