« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení DZ Most 216 Ondřejovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15677642270phphkivw7.pdf
SITUACE STAVBY ':h,ę,a/ ?) /t.<.> o o Täto dolfiĺr,lentace by1e ově enaLegenda ä; vc sia cbÍĺiin nzclii ä ic pŕíohcu Íł?'].jl:Ili:l' j' <.>,<.> u].pj.ĺ.łĺ./-p- ĺĺ-.z- 1nę.<.>.'.<.>.<.> '.<.>.''.<.> ł.<.>,r-',<.> ?.ŕ.<.>.<.> PodPiá.<.> '.<.> '.'.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.{-q-.<.>.<.>.<.> '.MĚsTsKy ÚĚĺd ĺłśľľĺílĺ adbať da9íctry a') ą silnléního hospodá 6tYĺ ^s\) 'r'.Q )\.""^ čárv ' zomě]'ení skUteěnĺho stovu hronice porcel koiostru --- n vrh Značky ę -.osy ez,oso komunikoce - oso toku ľlĚsrsxÝ ulłno łrs 1 ENIK odbor d-''Ż s oęto-' -.-.1 l-rQ !śŤ\a ai \3 ę ?.<.> a,:._.\,i z./." -.- -o ę 'dFJä E,o ''ą 1 3 ę ęŁ} ĄĘr.Ż* i 'ť ę ą '-.t- -'l-- ' _-ę ť0 'ťo"*'i)oľ'_ ę I ::' ęę ł.ę :- ę 'ę Vł,'.ď I <.>,'i,Ť} Ýío a ' ;-ni oDscUi:LÁsE ;';.:.pi 1 1_11i.;.:'.i<9si1n:i;.J -''\:;a'''.iĺ ! o'.''':' ;''l:l l:Ę jka,:':','.::.''iĘ' ',f ''l:: __ _' łi.tJ:' Sou odn systém JĺSK Ęškou systém 8.p.v.LESPROJEKT 5.r.o,R9o] j ||.rŃ7.7F o] |(AYov -.o,/0.ł.?rry Ć iK'':,<.>,-ťt/-ł-1 '- łir.a toJ nfiI <.>,ź,(oľlrcB zoor.rruľnłv,f Irdkld JÜo'le M.!Esr*Ý 0,79' 76 aaÉ Mě'lo zloíě ĺä Ť LESPROJEKT KRNOĺ/ s'ło' F0RMÍ| A3 oAĺvr: 05nil7 flEŇ: DSPp.PS ^!'ałMosĺ 216 ond ejovtce so l72 - P estąvba moslzl ŕ.bn 0.]72 ^Rcľ' r'slo Koordinočn ĺ s it we u avby 0&* v ŔÍxol l:500 alsĹo vr Esu: 8,2 Ť\' ĄbE -! 2019-09-05T11:20:24+0000 Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
export2udfile0-15677642270phpsndzk3.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/45982/2019/MKSp.zn.: MJ/35568/2019/04/ODSH/MK Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 03.09.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZUMečstskyí uí rčad Jeseníík,Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,jako prčííslusčnyí orgaín staí tníí spraívypodle § 124 odst.6 zaíkona čč.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čhnečkteryíčh zaíkonuů (zaíkon o silniččníím provozu),ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „zaíkon osilniččníím provozu“),podle § XX odst.X píísm.č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 173 zaíkonačč.500/2004 Sb <.>,spraívníí rčaí d,ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů (daí le XXX „spraívníí rčaí d“),na zaíkladeč zčaí dosti,kterou dne 11.7.2019 podalo Mečsto Zlateí Hory,ÍČČO 00296481,naím.Svobody 80,793 76 Zlateí Hory(daí le XXX „zčadatel“),po prčedčhozíím píísemneím vyjaídrčeníí Poličie ČČeskeí republiky,Krajskeí rčeditelstvíípoličie Olomoučkeího kraje,uí zemníí odbor Jeseníík,dopravníí inspektoraí t,čč.j.KŘPM-84143-1/ČČ J-2019-141106 ze dne 10.7.2019 <,>
<br> s t a n o v í
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.Míísto míístníí uí pravy provozu: Most 216 Ondrčejoviče,k.uí.Ondrčejoviče v Jesenííkaí čh,viz.prčíílohaDoba míístníí uí pravy provozu: trvaleDuů vod míístníí uí pravy provozu: realizače stavby „Most 216 Ondrčejoviče“,povoleneí rozhodnutíím čč.j.MJ/23531/2018 (sp.zn.MJ/51319/2017/15/ODSH/MK) ze dne 2.5.2018,jejíízč stavebnííkem je Mečsto Zlateí HoryZpuů sob provedeníí:svisleí dopravníího značčeníí bude osazeno dle prčilozčeneí situačeTermíín provedeníí: svisleí dopravníí značčeníí bude osazeno po nabytíí uí ččinnosti opatrčeníí obečneí povahy,a to v zaívislosti navhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaí čh,nejpozdeč ji do 30.11.2019 Odpovečdnaí osoba: Sluzčby mečsta Zlatyíčh Hor,a.s <.>,za osazeníí svisleího značčeníí; vlastníík,poprč.spraívče dotččeneí poz...

Načteno

edesky.cz/d/3240397

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz