« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu Senička

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní plán Senička návrh zadání
NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán Senička
<br> NÁVRH ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SENlČKA
<br> Toto Zadání schválila Zastupitelstva obce Senička na veřejném zasedám c',<.>.dne.<.>.usnesením.<.> <.>
<br> zpracováno vsouladu susmnovením š 47,odst.1 zákona 0.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),obsah zpracován dle přílohy č.6 kvyhlášce č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br> Pořizovatel: Městský ďad Litovel,odbor Výstavby,úřad územního plánování dle 5 6 odst.1 stavebního zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> Určený zastupitel: XXXX XXXXXXXX,starosta obce
<br> Schvalující organ: Zastupitelstvo obce Senička
<br> Zpracováno: září 2019
<br> Projednáno:
<br> Upraveno:
<br> Technická pomoc: ing.arch.XXXXXXXXX XXXXXX,ČKA XXXX,IČO XXXXXXXX
<br> NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán Senička
<br> OBSAH: Návrh zadání Územního plánu XXXXXXX A.Požadavky na základní koncepci rozvoie území obce.vyjádřené zejména v cílech zlepšování
<br> P“
<br> i“
<br> 53
<br> Závěr
<br> dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,v požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu !( sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
<br> A 1) Požadavky na urbanistickou koncepcí,zejména na prověření plošného a prostorového u5pořádání zastavěného území a možných změn,včetně vvmezení zastavitelných ploch
<br> A 1.1.Požadavky wpbí'vající z PUR
<br> A 1.2.Požadavky WPWGJIÍCÍ ze Z ÚR,popřípadě :: dalších širších územních vztahů
<br> A 1.3.Požadavky typbývající z ÚAP,a doplňujících průzkumů a rozborů a požadavků občanů
<br> A 2) Požadavky na koncepci veřeině infrastrukturn zejména na prověření uspořádání veřejné infra struktury a možnosti jej ích změn
<br> A.2.1.PožadavkszUR <.>
<br> A.2.2.Požadavkyzc ZÚR <.>
<br> A.2.3.Požadavkyz ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů <.>
<br> A 3) Požadavky na...
Oznámení
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L
nám.Př.Otakara 777/2,PSČ 784 01
<br> odbor výstavby
<br>
<br> SPIS.ZN.: VYS 826/2018/MKr
<br> Č.J.: LIT 10031/2019
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br>
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Bc.Miroslava Králová-oprávněná úřední osoba pro vyřizování
<br> Ing.Ludmila Šmakalová-oprávněná úřední osoba pro podepisování
585 153 242
<br> kralova@mestolitovel.cz
<br> DATUM: 5.9.2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ
<br> NÁVRHU ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SENIČKA
<br>
<br> Městský úřad Litovel,odbor výstavby (dále jen „pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný
<br> podle § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace obce Senička a na základě ust.§ 6 odst.1 písm.c) stavebního zákona,oznamuje zahájení
<br> projednávání Návrhu zadání Územního plánu Senička dle ust.§ 47 odst.2 stavebního zákona <.>
<br>
Návrh zadání Územního plánu Senička bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
<br>
<br> od 5.září 2019 (čtvrtek) do 16.října 2019 (středa)
<br>
- na Městském úřadě Litovel,odboru výstavby,nám.Př.Otakara 777/2,Litovel v pracovní dny
<br> po,st od 7.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod <.>,v ostatní dny po tel.dohodě
<br> - a na Obecním úřadě Senička,Senička 32,Senička 783 45 v pracovní dny po,st od 7.00 – 17.00
hod <.>,v ostatní dny po tel.dohodě
<br>
<br>
<br> Současně bude text Návrhu zadání Územního plánu SENIČKA zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Litovel
<br> http://www.litovel.eu/cs/urad/uredni-deska/aktualni-oznameni.html a Obecního úřadu Senička
<br> http://www.senicka.cz <.>
<br>
<br>
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky.Návrh zadání se doručuje veřejnou vyhláškou a písemnost se považuje za doručenou
<br> patnáctým dnem po dni vyvěšení...

Načteno

edesky.cz/d/3237502

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz