« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - práce na silnici v obci Medvědice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - práce na silnici v obci Medvědice
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 29545/2019
<br> Č.j.: ODSH 109425/2019
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 4.září 2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
<br> znění pozdějších předpisů,jako příslušný správní orgán na úseku silnic II.a III.tříd,místních a veřejně přístupných
<br> účelových komunikací v obvodu své rozšířené působnosti,v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád (dále jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích spočívající v
<br> umístění přenosných dopravních značek:
<br>
<br> „A15 – Práce na silnici“,„Z4a – Směrová deska se šikmým pruhem vlevo“,dle přílohy č.1 (schéma B/3 z TP 66) <,>
<br> „A15 – Práce na silnici“ s dodatkovou tabulkou „E7b – Směrová šipka pro odbočení“,„C4b – Přikázaný směr
<br> objíždění vlevo“,„Z4a – Směrová deska se šikmým pruhem vlevo“,dle přílohy č.2 (schéma B/2 z TP 66)
<br> na silnici III/2589 a III/25810 v obci Medvědice,na pozemku p.č.993/1 a 1061/1 v k.ú.Medvědice <.>
<br>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích se stanovuje na dobu od nabytí účinnosti tohoto opatření do
<br> 31.10.2019 <.>
<br>
<br> Další podmínky:
<br>
1.Určené svislé dopravní značení bude osazeno podle tech...

Načteno

edesky.cz/d/3237467

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz