« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Veřejnoprávní smloluva o poskytnutí dotace z rozpočtu MRJ č. 1/2019 a č. 2/2019 - MRJ a Město Jeseník, MRJ a Jeseníky - Severní hřeben

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15675125130phpbigfkl.pdf
iviikreregšon.ŠQwíAJÍšÍ iěfšasaryláovo nám Ulč? W
<br> “?i—ES 431 jeseník
<br> Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Jesenicko číslo: 2019/2 <,>
<br> na úhradu výdajů na činnost příjemce v roce 2019
<br> uzavřená v souladu s 9 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidel územních rozpočtů <,>
<br> ve znění
<br> Poskytovatel dotace: Mikroregion Jesenicko (MRJ) ' Zastoupen: lng.Petrem Mudrou,předsedou SR MRJ Sídlo: Lipová-lázně 396,790 61 Lipová—lázně IČO: 709 706 70
<br> Číslo účtu: KB a.s.Jeseník,86-7689690217/0100
<br> (dále jen „poskytovatel")
<br> a Příjemce dotace: Jeseníky — Severní hřeben,z.s.Zastoupen: lng.Josefem Sekulou
<br> Sídlo: Lipová-lázně 173/36,790 63 Lipová—lázně IČO: 27043941
<br> Číslo účtu: 210942784/0300
<br> Způsob poskytnutí dotace: převodem na účet (dále jen „Příjemce")
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci z rozpočtu MRJ,ve výší 100.000,--Kč,slovy: stotisíckorun českých dále jen „dotace"
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je přispět na částečnou úhradu nákladů údržby běžeckých stezek na území MRJ na rok 2019 <.>
<br> www.jesenicko.org |Č:709706?0 Bankovníspojení: 86-7689690217/0100
<br> \,=i.<.>,' _.:1 _ ",<.>,„Alu-:gregzon,iesemazsao : = W 7377; z “i % „ x „x =! u; „ a ' sa
<br> 3.Dotace bude poskytnuta jednorázově převodem na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy po uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený včl.l.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční a je poskytnuta z rozpočtu Mikroregionu Jesenicko.Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výdajů než:
<br> a.výdajů spojených s pořízením hmotného majetku ...
export2udfile0-15675125130phpzwhzuc.pdf
řáišíszoregion Jesenicko řfiasaryšésvo nami/167 W
<br> 790 0.1 šegeník
<br> Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Jesenicko číslo: 2019/1 <,>
<br> na úhradu výdajů na činnost příjemce v roce 2019
<br> uzavřená v souladu s 9 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidel územních rozpočtů,ve znění
<br> Poskytovatel dotace: Mikroregion Jesenicko (MRJ) Zastoupen: Ing.Petrem Mudrou,předsedou SR MRJ Sídlo: Lipová-lázně 396,790 61 Lipová-lázně IČO: 709 706 70
<br> Číslo účtu: KB a.s.Jeseník,86-7689690217/0100
<br> (dále jen „poskytovatel")
<br> a Příjemce dotace: Město Jeseník
<br> Zastoupen: Mgr.Bc.Zdeňkou Blišťanovou,starostkou města Jeseník Sídlo: Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> lČO: 00302724
<br> Číslo účtu: KB a.s <.>,expozitura Jeseník,9005-1520-841/0100
<br> Způsob poskytnutí dotace: převodem na účet (dále jen „příjemce")
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci z rozpočtu MRJ,ve výší 340.000,--Kč,slovy: třistačtyřicettisíckorun českých dále jen „dotace"
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je přispět na částečnou úhradu nákladů na provoz Informačního centra v Jeseníku na rok 2019 <.>
<br> www.jesenicko.org iČ:70970670 Bankovníspojení:86-7689590217/0100
<br> 5=xiiš<groregion Jeseaar; týšasa'yřáovo nám.31%? W 313% ? (i <.>
<br> l ;;3 „„El jes
<br> m :.Íl „%
<br> 3.Dotace bude poskytnuta jednorázově převodem na bankovní účet příjemce uvedený vzáhlaví této smlouvy po uzavření této smlouvy.Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na účet příjemce <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený včl.|.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční a je poskytnuta z rozpočtu Mikroregionu Jesenicko.Pro účely této smlouvy se neinvestiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu jiných výda...

Načteno

edesky.cz/d/3230894

Meta

Zákon 106/1999   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz