« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška MZ.pdf [0,97 MB]
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 41508I2019-MZE—15212
<br> Spisová značka.: 14LH1744512019-18212
<br> c <.>,-.: Illlílíííííííííííílííííllílllllíll 00031F3?9553
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Sobotková,CSc <.>
<br> Telefon: 221812748
<br> E-mail: Vera.Sobotkova©mze.cz
<br> 1D DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 30.8.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle s 513 lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.189181201 9—MZE-18212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
<br> „2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 529 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa a kzalesňování,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br> sreprodukčním materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím dotčena.“
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-18212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšen...

Načteno

edesky.cz/d/3230453

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz