« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy Dokument ke stažení
Seżjrnutu dna: Počet listů : J I:IO-lb.fl í í ± fi ± fl l ì h m I-: I-.I.<.>.v& STEJNÉ LHUTĚ WVEŠENO I ELEKTRONICKY www.praha15.cz ÚŘAD MĚIŠTŽŠKÉ C':A*„3øTı PRAHA 15 Vyvèùeno dne: u PI; HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE ädovà ‹Hg;"; I ı flčfl '-.ı‹*H!sI -"I'I"*Ť'!II"ľI'H:".i"II'ı‹*I"!'II"'II VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _- OZNÁMENÍ O projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08,U 1366/08,U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy n Veřejná vyhláška - oznámení O projednání návrhu zadání Změn ÚP bude zveřejněna ná úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,V době od 2.9.2019 do 2.10.2019 včetně.způsobem umožňujícím dálkový přístup 1 š š ! IQLII7.z//.w\*v*"w Praha.eufinp/cz/o__meste/{rı.gg§3.;§.ąı_[gćjb.Qızy/odbor__uzemn :'ho_rozvo]ję/u_zę Mn.í_g]gnovanÍ/upravv_uzemniho_planu/a]çıÍt;ı.çzlnę_1g.Qľg'zQv.an€.<.>.<.>.<.> IvgIzI"‹cIv.1×*/ÍJFT511616- html V souladu S § 47 ve spojení S § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 č.U 1365/08,U 1366/08 a U 1367/08 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen,<,> Změn UP").Pořízení Změn ÚP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy Č.4/4 ze dne 28.2.2019 a č.7/21 ze dne 23.5.2019.V téže době bude V souladu S § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání Změn UP vystaven k veřejnému nahlédnutí:.- na internetové adrese www.praha.eu v sekci O městě -› Budoucnost města -› Odbor územního rozvoje -›.Upravy územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy - Upravy vlny 08) - v tištěné podobě - v kanceláři Č.350 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,1.10 00 Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod.1 Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky - ozná...

Načteno

edesky.cz/d/3226686

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz