« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Polní cesty Vlčice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile0-15674207010phpfiqfyv.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí
ČČ.j.: MJ/44237/2019/MKSp.zn.: MJ/42951/2017/22/ODSH/MKVyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495V Jesenííku dne 28.08.2019 Staí tníí pozemkovyí uí rčad,IČČO 01312724,Krajskyí pozemkovyí uí rčad pro Olomoučkyí kraj,Poboččka Jeseníík,Lipovskaí 125/12,790 01 Jeseníík
<br> VÝZVAStaí tníí pozemkovyí uí rčad,IČČO 01312774,Krajskyí pozemkovyí uí rčad pro Olomoučkyí kraj,Poboččka Jeseníík,Lipovskaí 125/12,790 01 Jeseníík (daí le XXX "stavebníík") dne XX.X.XXXX podal zčaídost o vydaíníístavebníího povoleníí na stavbu:
Polní cesty C1,C13 a C14 v k.ú.Vlčice u JavorníkaPolníí česta Č1 (pozemek parč.čč.3533 v k.uí.Vlččiče u Javornííka)Polníí česta Č13 (pozemek parč.čč.3528 v k.uí.Vlččiče u Javornííka)Polníí česta Č14 (pozemek parč.čč.3542 v k.uí.Vlččiče u Javornííka)(daí le XXX „stavba“) na pozemku parč.čč.XXXX,XXXX,3542 v katastraí lníím uí zemíí Vlččiče u Javornííka.Uvedenyím dnem bylo zahaí jeno stavebníí rčíízeníí <.>
<br> Stavba obsahuje vybudování polních cest,vzájemně propojených,a to ve stávající trase,v blízkosti silnice
I/60 <.>
SO 01 Polní cesta C1: Polní cesta je navržena v kategorii P5,0/30 jako jednopruhová s obousměrným
provozem,s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace.Niveleta polní cesty je oproti
současnému stavu upravena jen nepatrně.Je trasována po celé délce v mírném násypu nad stávajícím
povrchem terénu s ohledem na minimalizaci zemních prací.Jako základní příčný sklon je navržený
jednostranný sklon o velikosti 2,5% v koruně polní cesty a 3,0% na zemní pláni.Konstrukce je navržena se
zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a s pojížděným krytem z asfaltobetonu.Pláň vozovky
polní cesty bude upravena zhutněním; modul deformace podloží musí dosáhnout minimální hodnotu
Edef,2 30MPa <.>
SO 02 Polní cesta C13: Polní cesta je navržena v kategorii P4,0/30 jako jednopruhová s obousměrným
provozem,s možností pojezdu osobními auty a zemědělské mechanizace.Niveleta polní cesty ...

Načteno

edesky.cz/d/3226366

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz