« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - Jesenické dožínky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15674207040phpd6erxo.pdf
Úplná uzavirka a p echodné dopravní značení na sil.ll/450 v obci Bělá pod Pradědem
ľlĚsĺsxÝ Úĺlłn ĺľsľľĺír
<br> ocl])Oĺ ciopravy
Prechodné dopravní značení 11:15 - 12:00 ho0 rb13|lžct,)"%)ł Prechodné dopravní značení 11:00 - 23:59 hod
<br> Filipovice
<br> -Ĺ' ĺJ
<br> )I
)
<br> -' Bělá
<br> silničnilła i'l
<br> i
<br> -1 ż
<br> )'lN3;:ĺgt|L?3 ooiz! rlll
Filipovice
<br> l1:í$í2io0 rihL.lđttE
<br> _.',ď't'
<br> ) ĺ@
<br> ď'
\
<br>,<.> \" <.>
Qn 'r 1q1
<br> 0 3oo 600 900 1200 r5o0
t-J I tll
<br>.)D,sol':-li Á: 1 ;il.p,\i.ĺ.- ;la
ig ł! <,>
<br> _ \ls '] ' '.-.|j'c
''| ( i'' ''"':]'' 'l't
<br> N'xra'.i $-i :::.J '' J!"::
t-:' ''':(
<br> ?rfi?'
<br> STO
<br> sl-RvľĺosĺÍ
V OBCI
<br> ZCNA
<br> A
roľĺÁľĺĺ snvruosĺĺ
<br> V OBCI
<br> Vypracoval: BáIová Petra
<br> Datum:21.820't3 eooa
u.avírka
<br> pod Pndědem
<br> Akcs:
AdÍC'a Píovolovny:
<br> Pavélkova 2
<br> ll/450 v obci Bělá
<br> Olomouc n2 00
Tel.:730 Í/8 50tl
<br> ?ł4??-
3 <.>
<br> "n1 rP25b lP25a
<br>
2019-08-30T11:08:20+0000
Bc.XXXX XXXXX
export2udfile0-15674207040php0hj1ff.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/45007/2019Spis.zn.: MJ/39504/2019/04/ODSH/TOM V Jesení�ku dne 29.8.2019
Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Me�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny� podle § XXXodst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na�čh ne�ktery�čhza�konu;,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu; (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh“)obdrz�el dne XX.X.2018 z�a�dost pra�vničke� osoby Obeč Be� la� pod Prade�dem,sí�dlem Domas�ov 381,790 01Be� la� pod Prade�dem,IČ�O 00302333 o vyda� ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu silniče II/450 vu� seku st.km čča 32,530 - 33,670 (k.u�.Domas�ov u Jesení�ka) pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�ikona�ní� společ�ensko-kulturní� akče „Jeseničke� doz� í�nky" podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozuna pozemní�čh komunikačí�čh v termí�nu 7.9.2019 (11:30) – 7.9.2019(12:30).K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,č�.j.KRPM –93383-1/Č�J – 2019 – 141106 ze dne 22.8.2019.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga� nem.Spra�vní� orga�n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu,v souladu s § 77 odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb avyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava ar�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> Mí�sto pr�ečhodne� u� pravy: silniče II/450 v u� seku st.km čča 32,530 - 33,670 (k.u�.Domas�ov u Jesení�ka) Du; vod pr�ečhodne� u� pravy: k...

Načteno

edesky.cz/d/3226364

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz