« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Praha 10 Horní Měcholupy, Archimédova, Bellova, Edisonova, Einsteinova, Euklidova, Novopetrovická, Praha 10 Petrovice Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Praha 10 Horní Měcholupy, Archimédova, Bellova, Edisonova, Einsteinova, Euklidova, Novopetrovická, Praha 10 Petrovice Dokument ke stažení
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15.<.> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUIE: TEL.: FAX: E-MAIL: DS: SZ ÚMČ P15 38904/2019 |- 39528/2019/OD/Fri Fričová 281 003 609 281 003 61 l frìcDvae@pılaha 15.cz 11kybvp5 ufløw n;ıEs'1"sKı:ž M5311 PRAHA 15 Wvüšflnn dna:' Sejmuto dne ı za Pofadovù ćíakz ve ø/0/9l459 Z019 pˇčiêèııı Á" II.-hlınüılıızçıııqnıçflngqqg fiıflüıuaııurreuıınuıeııuın-ıflıı DATUM : 30.08.2019 V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A vč STEJNÉ LHUTÉ VWÉŠENO ı ELEKTRONICKY www.praha15.cz Opatření obecné povahy Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdě Ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.In.Prahy,ve znění pozdě Ších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona ě.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh ze dne 19.08.2019,po písemném vyj odření zástupce Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-299901-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 22.08.2019 V y d á V á podle § 77 odst.I písm.o),§ 77 odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Horní Měcholupy a MČ Praha - Petrovice,Praha 10 I opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření dopravní značení: dle situací dopravního značení Komunikace: Hornoměcholupská,Praha 10 - Homí Měcholupy; Archimédova,Bellova,Edisonova,Einsteinova,Euklidova,Novopetrovická,Praha 10...

Načteno

edesky.cz/d/3222414

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz