« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kobyláková Dokument ke stažení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kobyláková Dokument ke stažení
I I I I MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 ııı ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Odbor dopravy n.- ı ı ı ı ı fl i 1.ııııııılıııIıı.hIııIıIı ÚŘAD MÉ$'TSı‹É ČÁSTI PRAHA.1žTì -ıı-ııııııııı-Im-I ní ı fl ı fl ı n m fl fl w m _ı-ı- - Vyvùfšencı dna: nejmuto dna ı I : VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: ČJ.: VYŘIZUJB: TEL.: FAX : E-MAIL: DS: DATUM: SZ ÚMČ P15 39470/2019 ÚMČ P15 40022/2019/OD/MKe Bc.Miloslava Rabìšková Kotn erová 281 003 602 281 003 611 miIosIava.ılabiskovaketnerova@praha15.02 nkybvpă 28.08.2019 _øž‹2.zê_ø4'„00z.žIi flflćážžøčćw Pořadové číslo: Počet !iks"łı:ı 3 ı ı"INÚ!"!!!I'l'Q!'l'IđlÍ›!I'l' VE STEJNÉ LHÚTÉ WVÉŠENO 1 fšLEKTR0NšCKY á I V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A Opatření obecné povahy ww~„".~".praha15.02 I I Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona Č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon O silničním provozu),ve znění pozdě Ších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.In.Prahy,kterou se vydává Statut hl.ın.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu S § 171 a § 173 zákona ě.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 23.08.2019,a po písemném vyj odření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.ın.Prahy,Odboru služby dopravní policie Čjv KRpA-5366-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 03.01.2019 I I I 1 v y á v á d podle § 77 odst.1 písm.o),odst.5 au 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdě Ších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha 15,k.ú.Hostivař í I opatření obecné povahy - " stanovení přeclıodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající V umístění dopravního značení dle situaci dopravního značení,která je nedílnou tohoto opatření dopravní značení: + součástí I I I 1 komunikace: účel: termín • v...

Načteno

edesky.cz/d/3222413

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz