« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení místní úpravy provozu na MK a silnici č. III-4539 v obci Velká Kraš, OOP.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-15671535000phpkexshd.pdf
1.<.> " í# figcoĘs 'ł',' Ezoeb0 B20aís iorsozs - Í I ĺ.t i '.ii: mrx x ?^--- lat'''-.o+ Ąoo(o I #' ffi ffiw eoíg z 1 EI eb€0z6 TK í*ffi.1'ł l ź;łxÍ * š 4 Ż45 !! :\iq\ :r ř ó I ; i ? * E xítt B !zo mx{ oN J J d € o s.NźEľt B ô 7 El h'ł EI N s) O.o :' o đ(n ź,oIo.o 0)' x ô ęrý g = a € ě z tlr o,-9 ql =o Nt ÄJo.oź Ę Ż *řž P tt Ět á 70 @.ľ- 6,<.> o r ID o ro (ĺ Ö c{ @ 1) ĺl i !Ĺ ;:,<,> i{ĺ,) - <.>,Ť tlx i |ŕ,VELKÁ KRAŠ i t|łi' ťri}|,<,> íÍi l ^"1:,<,>.i' t <.>,r ĺ ĺ I I l!ľ,t '!łiiłĺ '.<.> r1 ü] l:l':]i:ť';.<.> 'ffi otril'Jl.fi.^sFNl P*ĺđ i^Ł.|rra*|.<.> 'łI} | i,*nt!ŕlElt|-łaml}r.<.> aÉ I'rful','ĆJ *nľn <.>,tł},/ł.c @ * đ ítlcť.ail!ĺrÍnsj 'írl IEGEł{x ĺ/ftv \łlđĺs,Návľh dopravního značenĺ ľ&ľJ rrE Vyznačenĺ rychlosti v obcĺ Velká Kraš gtPn v č.z^ĺta(Y,sofir{ C.stUPď ĺ n0 DAnľ 5l0 l,ílđĹs,1.2 PROJEKT DZ Kvaton 20í9 Itr: +łr,14łt - łąrhą ď t c.łlgďt-* ł P e' x b c 3 at i r+ '.Ĺĺto á e nmsll LL B" a'.ĺsl na,qr.""rł,'{l9 i&r ł,Ľ <.>,'.łW '.ď"bł,' ĺ,r:,<,>.' < ' 'łE.s -i- ďugJtJ' * * \*" # q! ł t t żi Đ Ío Ę| đ"-ś\ ^}ď Ąe- r:'l ď" **torffi,<.> Äl'íl \.'.łs' i,<.> 't tn*"o ą' lľ**.tr \Y'- ^',<,>,łot.<.> łro x ď4\%or'n lhďs' t,cr*' ca- ďe-''ę ď^s :'.-ďľł ł' ło* 'ą.li.ďę' u",<.>.<.> p' at Ô łl s "g so l",/tllĺlrľsĘt! ĺ '_1lĺlvi ło,!',rS Mlľ / Áĺ(t Vyznačenímostních objekt obce Velká Kľaš Kv lm m19 PROJEI(T DZ ČľjLÓ VÝĺfiElU t G ND^ Dopramĺ značÜnl navíżoné @ GłD Bt3 E5 tstS El3 - evldenčnĺ č.rrDstu st1]lŤłAyÁ srllPiŇ 0l ĺÚl'1 rłllłl u(0 Č' zMÁŻ(í ^ricHMí c ! tlil Nĺ/} v Yĺift sU Návrh dopravnĺho značeni 2.1 Z ' Z í Ě ] ł ' ' ł ^ 0 E ł z o l x ľ o u d 8 l 0 z w l a v t M l n l r v Ą l z Y x v 1 l f } l n t s n n l v 0.Ń | ł f f i j f á í ! ł l.t ' m ' a l * ) ł _ j w ' p r l ĺ l ł A ' n E đ E q v l { o _ l l Ę d Y l ł $ v r { n o s o o Ó ' B,m f f i ' t 0 9 2 t I I I ĺ,9 Í ď - ĺ I ł ĺ I I I.ď ś I ! '.",l <.>,; 1 ĺ <.>,: : ' # ä s b i i m É f f i É s ľ Ä i * ! * a ł c H f f i A Ł W f f i H " o r r t ľ ' E E p l u o ^ - { / ' ( g.N ł v ĺ ĺ ĺ l e V.č.ĺ n C I g ł u - ' r ä < - o ...
export2udfile0-15671535000phptpvyyu.pdf
Masarykovo nám.1/167,790 01 Jeseník
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství,se sídlem K.Čapka 10/1147,790 01 Jeseník
<br> Tel.: 584 498 420 E-mail: josef.liberda@mujes.cz
<br> Fax : 584 411 815 IDDS: vhwbwm9
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Č.j.: MJ/45152/2019
<br> Sp.zn.: MJ/32697/2019/ODSH/Lib
<br> Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420
<br> V Jeseníku dne 29.08.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu policie (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,územní odbor Jeseník,dopravní
<br> inspektorát) vydané dne 25.06.2019 pod č.j.KRPM -75173-1/ČJ-2019-141106
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Místo místní úpravy provozu:
<br> - katastrální území Velká Kraš silnice č.III/4539 a místní komunikace v k.ú.obce Velká Kraš (k.ú <.>
<br> Hukovice,Malá Kraš a Fojtová Kraš)
<br>
<br> Doba místní úpravy provozu:
<br> - neomezeně
<br>
<br> Důvod místní úpravy provozu:
<br> zajištění větší bezpečnosti provozu - omezení rychlosti v blízkosti autobusových zastávek z 90
<br> km/h na 50 km/h a na MK nové označení mostů a lávek pro pěší na základě provedených hlavních
<br> prohlídek mostů
<br>
<br> Způsob provedení:
<br>  SDZ č.B13 „Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“,včetně
dodatkových tabulek s nápisem „Jediné vozidlo…t“ bude na jed...

Načteno

edesky.cz/d/3222163

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz